Информация относно сключен договор


 

ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:

 СТРОИТЕЛСТВО ПО  ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД АКСАКОВО”,  ДБФП № DIR-51011116-С039

 

 

Брой на подадените оферти

Наименование на избрания

изпълнител

Стойност на поръчката в лева

без вкл. ДДС

Срок за изпълнение

 

7

 

„ОДЕСОССТРОЙ” ООД

 

8 893 582,22 лв

240  дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка

 

 

 

 

 

 

 

 1. Основна рубрика: Профил на купувача
 2. Инвестиционен проект
 3. Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и контрол на обществените поръчки в Община Аксаково
 4. Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и контрол на обществените поръчки в Община Аксаково - неактуални
 5. Информация относно - Одит по проект № DIR-51011116-36-120
 6. Информация относно - Техническа помощ
 7. Информация относно изпълнен договор - Информация и публичност
 8. Информация относно изпълнен договор - Строителство по проект
 9. Информация относно изпълнен договор - Строителен надзор
 10. Информация относно изпълнен договор - Авторски надзор
 11. Информация относно изпълнен договор
 12. Изменени вътрешни правила за поддържане профила на купувача в Община Аксаково - 27.03.2015г.
 13. Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в Община Аксаково - 02.02.2015г.
 14. Информация
 15. 2
 16. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка
 17. Информация за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет: "Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, включваща 11/единадесет/ обособени позиции
 18. Информация за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет: Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, включваща 11/единадесет/ обособени позиции
 19. Обществена поръчка - Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на община Аксаково” 2014 г.
 20. Документация
 21. Информация за договор за изпълнител експлоатация
 22. Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)“:
 23. Съобщение за отваряне на ценово оферта за обществена поръчка - ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА ”, ВКЛЮЧВАЩА 10 /ДЕСЕТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ОП)
 24. Отваряне на ценова оферта за обществена поръчка -ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 25. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)
 26. 1
 27. Обществена поръчка - Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „ Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации,площадки за третиране, рециклиране и безвреждане на неопасни отпадъци
 28. Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав
 29. Промяна на обявление за доставка на експлоатационна механизация
 30. Обществена поръчка - Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „ Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации,площадки за третиране, рециклиране и безвреждане на неопасни отпадъци
 31. Съобщение за разглеждане на ценови оферти за обществена поръчка - Строителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” („Основен обект”) и „Подобект” по проект № DIR-5112122-10-78
 32. Обществена поръчка - Доставка на експлоатационна механизация за Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 33. Обществена поръчка - доставка на специализирани сметоизвозваши автомобили и контейнери за обслужване на разделно събиране на "зелените" отпадъци по обособени позиции
 34. Информация относно сключен договор
 35. Информация за проведена открита пеоцедура за инвеститорски контрол и строителен надзор
 36. Информация относно сключен договор - Авторски надзор
 37. Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 38. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”
 39. Информация относно - Промяна на обявление
 40. Обществена поръчка - Строителен надзор при извършване на строителство по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води вград Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039"
 41. Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка - Строителство по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води вград Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 42. Обществена поръчка - Техническа помощ
 43. Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“
 44. Корекция на обявленние за Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“
 45. ОДИТ ПО ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120
 46. Обществена поръчка - Строителство на обект
 47. Обществена поръчка - Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 48. Информация за проведена открита процедура за техническа помощ
 49. Oбществена поръчка -
 50. Пресконференция за представяне на проект „ Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково
 51. Обществена поръчка - Техническа помощ при изпълнение на проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково
 52. Процедура по договаряне без обявление
 53. Обществена поръчка - „Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“ - актуална
 54. Информация за проведена процедура по договаряне без обявление с предмет: „Авторски надзор на проектанта на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна (вкл. довеждаща инфраструктура)"
 55. Авторски надзор на проектанта на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна (вкл. довеждаща инфраструктура)”
 56. Съобщение за отваряне на ценови оферти - Техническа помощ за управление на проект за изграждане на регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 57. Удължаване на срок за подаване оферти за строителство
 58. Техническа помощ за управление на проект за изграждане на регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 59. Прекратени обществени поръчки
 60. Обществена поръчка - Одит по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 61. Оглед на площадка за строителство
 62. Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, финансирани по "ОП „Околна среда 2007-2013”
 63. Корекция на обявление за стоителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”
 64. Строителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” („Основен обект”) и „Подобект
 65. Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 66. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД АКСАКОВО”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 67. ОДИТ ПО ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД АКСАКОВО”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 68. Проект - Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково
 69. Обществена поръчка - Публичност на проекти по ОПОС 2007-2013г.
 70. Техническа помощ за управление на проекта за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 71. Tекущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 72. Проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”
 73. Строителство на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 74. Строителен надзор
 75. Избор за изпълнител на СМР за обект "Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково"

Търсене