Публично обсъждане безлихвен заем 2019г
О Б Щ И Н А   А К С А К О В О, О Б Л А С Т    В А Р Н А
 
 
 
П О К А Н А

 

за публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Аксаково през 2019г., като безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
 

Кметът на Община Аксаково – област Варна на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг – безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на обект: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ № 000207 в землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна“. 

През 2019г. Община Аксаково - област Варна възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг- безлихвен заем от ПУДООС, който да използва за финансиране на обект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ № 000207 в землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна“

Целта на изпълнението на обекта е закриване и рекултивация на терен, представляващ депо за неопасни отпадъци, находащо се в ПИ № 000207 в землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна, обслужвало общините Варна и Аксаково в периода 01.10.2013г – 01.05.2016г. Депото е с преустановена експлоатация считано от 01.05.2016г., след като е въведена в ефективна експлоатация Регионалната система за управление на отпадъците, обслужваща общини Варна, Аксаково и Белослав, изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

Стойността на разходите за изпълнението на обекта, включително строителен надзор е в размер на 3 860 672 лв., като само строителството е в размер на 3 211 832 лв.

Предлагаме за обсъждане със средствата от дългосрочния безлихвен заем от ПУДООС, Община Аксаково да финансира част от разплащането по изпълнение на обекта в размер на 2 000 000 лв. (два милиона лева), като средствата ще се използват  за разплащане на стойностите на строителството.

Предвид изложеното по-горе, Община Аксаково - област Варна възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от ПУДООС при следните параметри:

1.Общ  размер - до 2 000 000 лв.(два милиона лева)

2.Вид на дълга – безлихвен заем от ПУДООС

  1. Предназначение – финансиране на строителство на екологични обекти в полза на местната общност, финансиране на обект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ № 000207 в землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна“
  2. Обезпечения – Записът на заповед, обезпечаващ пълния размер на заемната сума за срок: от подписване на договора с ПУДООС и изтича най-малко един месец след падежа на последната вноска по погасителния план

5.Срок на издължаване – не повече от  5 (пет) години

6.Годишен размер на плащанията по дълга: на периодични вноски за всяка отделна година, съгласно договорен между страните погасителен план.

7.Максимален размер на лихвения процент –  безлихвен заем.

 

Срещата за общественото обсъждане ще се проведе в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие – заседателна зала на Общински съвет - Аксаково  на 19.04.2019 г.(петък) от 17:00 ч.

 

 

       Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани и на сайта на община Аксаково.


      

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.