Съобщения Екология
26.03.2021
  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на сортировъчен център за дрехи втора упатреба и текстилни...

25.03.2021
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Извършване на дейности по предварително третиране на (трошене с мобилна...

25.03.2021
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-87/ 22.03.2021г., уведомление за: „Увеличаване на количеството на образуваните и подлагани на предварително третиране отпадъци с код 19 12 08- текстилни материали и добавяне на нова дейност по балиране на генерираните технологицни отпадъци с код...

17.03.2021
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), ОБЩИНА АКСАКОВО уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Основен ремонт, преустройство и смяна предназначението на част от етаж 10 от съществуваща административна сграда, находяща се в УПИ VI - за...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития