Местност „Янчова поляна”

Местност „Янчова поляна” - №510.364
24.09.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх. №УТ 53-42/16.09.2020 г. подадено от Радославка Димитрова и Димитър Димитров, относно новообразуван имот №510.364...

Местност „Янчова поляна” -№510.1110,№510.1112,№510.1114,№510.1117
24.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Борис Георгиев Апостолов(като собственици на стар имот 182 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно: - част от  новообразуван ичот с №510.1110,...

Местност „Янчова поляна” -№510.596
24.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед № 79/24.07.2020 г. на Кмета на община Аксаково на основание §30, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ по плана на  новообразуваните имоти (ПНИ) на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Митка Иванова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 79/24.07.2020 г. на Кмета на община Аксаково на основание §30, ал.2 от ПЗР на...

Местност „Янчова поляна” - №510.473
04.06.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр.Аксаково, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Мара Маркова (като собственици на НИ №510.473)  Панайот Петков, Петко Петков; Йордан Стоянов и всички физически и юридически лица, че е започнало административно производство във връзка със заявление с вх. № УТ 53.4-10/19.05.2020 г., подадено от Петко Петков, чрез адв. Диана...

Местност „Янчова поляна” - №510.599
02.03.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ 53.3-6  от 25.02.2020 г., подадено от Дарина Николова, Стелиана Станева, Таня Вълчева и Марийка Нанева, относно част от...

Местност „Янчова поляна” - №510.597
02.03.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-7  от 25.02.2020 г., подадено от Дарина Николова, Стелиана Станева, Таня Вълчева и Марийка Нанева, относно част...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.