Профил на купувача


 1. Инвестиционен проект
 2. Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и контрол на обществените поръчки в Община Аксаково
 3. Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и контрол на обществените поръчки в Община Аксаково - неактуални
 4. Информация относно - Одит по проект № DIR-51011116-36-120
 5. Информация относно - Техническа помощ
 6. Информация относно изпълнен договор - Информация и публичност
 7. Информация относно изпълнен договор - Строителство по проект
 8. Информация относно изпълнен договор - Строителен надзор
 9. Информация относно изпълнен договор - Авторски надзор
 10. Информация относно изпълнен договор
 11. Изменени вътрешни правила за поддържане профила на купувача в Община Аксаково - 27.03.2015г.
 12. Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в Община Аксаково - 02.02.2015г.
 13. Информация
 14. 2
 15. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка
 16. Информация за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет: "Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, включваща 11/единадесет/ обособени позиции
 17. Информация за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет: Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, включваща 11/единадесет/ обособени позиции
 18. Обществена поръчка - Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на община Аксаково” 2014 г.
 19. Документация
 20. Информация за договор за изпълнител експлоатация
 21. Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)“:
 22. Съобщение за отваряне на ценово оферта за обществена поръчка - ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА ”, ВКЛЮЧВАЩА 10 /ДЕСЕТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ОП)
 23. Отваряне на ценова оферта за обществена поръчка -ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 24. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)
 25. 1
 26. Обществена поръчка - Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „ Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации,площадки за третиране, рециклиране и безвреждане на неопасни отпадъци
 27. Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав
 28. Промяна на обявление за доставка на експлоатационна механизация
 29. Обществена поръчка - Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „ Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации,площадки за третиране, рециклиране и безвреждане на неопасни отпадъци
 30. Съобщение за разглеждане на ценови оферти за обществена поръчка - Строителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” („Основен обект”) и „Подобект” по проект № DIR-5112122-10-78
 31. Обществена поръчка - Доставка на експлоатационна механизация за Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 32. Обществена поръчка - доставка на специализирани сметоизвозваши автомобили и контейнери за обслужване на разделно събиране на "зелените" отпадъци по обособени позиции
 33. Информация относно сключен договор
 34. Информация за проведена открита пеоцедура за инвеститорски контрол и строителен надзор
 35. Информация относно сключен договор - Авторски надзор
 36. Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 37. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”
 38. Информация относно - Промяна на обявление
 39. Обществена поръчка - Строителен надзор при извършване на строителство по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води вград Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039"
 40. Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка - Строителство по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води вград Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 41. Обществена поръчка - Техническа помощ
 42. Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“
 43. Корекция на обявленние за Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“
 44. ОДИТ ПО ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120
 45. Обществена поръчка - Строителство на обект
 46. Обществена поръчка - Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 47. Информация за проведена открита процедура за техническа помощ
 48. Oбществена поръчка -
 49. Пресконференция за представяне на проект „ Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково
 50. Обществена поръчка - Техническа помощ при изпълнение на проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково
 51. Процедура по договаряне без обявление
 52. Обществена поръчка - „Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“ - актуална
 53. Информация за проведена процедура по договаряне без обявление с предмет: „Авторски надзор на проектанта на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна (вкл. довеждаща инфраструктура)"
 54. Авторски надзор на проектанта на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна (вкл. довеждаща инфраструктура)”
 55. Съобщение за отваряне на ценови оферти - Техническа помощ за управление на проект за изграждане на регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 56. Удължаване на срок за подаване оферти за строителство
 57. Техническа помощ за управление на проект за изграждане на регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 58. Прекратени обществени поръчки
 59. Обществена поръчка - Одит по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 60. Оглед на площадка за строителство
 61. Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, финансирани по "ОП „Околна среда 2007-2013”
 62. Корекция на обявление за стоителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”
 63. Строителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” („Основен обект”) и „Подобект
 64. Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 65. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД АКСАКОВО”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 66. ОДИТ ПО ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД АКСАКОВО”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 67. Проект - Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково
 68. Обществена поръчка - Публичност на проекти по ОПОС 2007-2013г.
 69. Техническа помощ за управление на проекта за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 70. Tекущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 71. Проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”
 72. Строителство на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 73. Строителен надзор
 74. Избор за изпълнител на СМР за обект "Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково"

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития