Услуги местни данъци и такси


 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 

 

 

 

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за собственост

- Актуална скица за имота;

- Удостоверение за наследници

- Техническа характеристика за имота

пълномощно при условие, че заявителя не се явява лично

 

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

До 7/до 3/до 1 дена

Такса или цена на услугата

10.00/20.00/40.00 ЛВ

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство деклариран по чл.17 от ЗМДТ

 

 

 

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за собственост

- Актуална скица за имота;

- Удостоверение за наследници

- Техническа характеристика за имота

пълномощно при условие, че заявителя не се явява лично

 

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

До 7/до 3/до 1 дена

Такса или цена на услугата

10.00+3.00лв за всеки обект/20.00+5,00лв за всеки обект /40.00+8.00  ЛВ

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

 

Издаване на удостоверение за удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси

 

 

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност;

пълномощно при условие, че заявителя не се явява лично

 

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

До 14/до 3 дена

Такса или цена на услугата

10.00/20.00 лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/

 


Изтегли

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

 

 

 

 

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за собственост;

- Актуална скица

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата

-Решение за смяна предназначението на земята

- Удостоверение за наследници

пълномощно при условие, че заявителя не се явява лично

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

 до 14 дни

Такса или цена на услугата

безплатно

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия

 

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за собственост

- Актуална скица

пълномощно при условие, че заявителя не се явява лично

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

до 14 дни

Такса или цена на услугата

безплатно

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/

 

Изтегли

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

 

 

 

 

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за придобиване на превозното средство

-Талон на превозното средство

- Квитанция за платен данък  при продобиване на имущество

- Квитанция за платен данък върху превозното средство от предходния собственик

пълномощно при условие, че заявителя не се явявя лично

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

3 дни

Такса или цена на услугата

безплатно

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/

 

Изтегли

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

 

 

 

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за придобиване превозното средство,

- талон на превозното средство

- квитанция за платен данък при придобиване на имущество;

-при необходимост: квитанция за платен данък върху превозното средство от предходния собственик, и пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

до 3 дни

Такса или цена на услугата

безплатно

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/

 

Изтегли

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средствоИзискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за придобиване плавателното средство,

- позволително за плаване на плавателното средство от Морска администрация

- квитанция за платен данък при придобиване на имущество;

-при необходимост: квитанция за платен данък върху превозното средство от предходния собственик, и пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

до 3 дни

Такса или цена на услугата

безплатно

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

 

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

 

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

До 14 дни/до 3 дни

Такса или цена на услугата

10.00лв/ 20.00лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

 

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

До 3 дни

Такса или цена на услугата

1 лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Издаване на копие от данъчна декларация

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

 

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

До 14 дни/до 3 дни

Такса или цена на услугата

10.00лв/ 20.00лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Издаване на удостоверение за липса на задължения към община Аксаково

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

 

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

До 3 дни

Такса или цена на услугата

3 лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Издаване на други удостоверения и справки по искане на физически и юридически лица

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

 

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

До 14 дни/до 3 дни

Такса или цена на услугата

10.00лв/ 20.00лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Отписване на задължения с изтекъл давностен срок

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

 

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

1 месец

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Определяне на такса за битови отпадъци за временно преместваемите обекти

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

- Документ за собственост на имота

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

14 дни

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Подаване на декларация за новопридобит имот от физ.лица

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

- Документ за собственост на имота

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

14 дни

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Подаване на декларация за новопридобит имот от юрид. лица

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

- Документ за собственост на имота

- Счетоводна справка за отчетната стойност на имота

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

14 дни

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Подаване на декларация за патентна дейност, която ще се извършва през календарната година

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

 

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

14 дни

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Подаване на декларация за новопридобит лек автомобил

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

- Документ за придобиване на превозното средство

 - квитанции за платени данъци

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

14 дни

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Подаване на декларация за новопридобито превозно средство, без леки автомобили

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

- Документ за придобиване на превозното средство

 - квитанции за платени данъци

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

14 дни

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Издаване на удостоверение за данъчна оценка

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

- Документ за собственост на имота

За земеделски земи:

- Документ за самоличност

- Документ за собственост на имота

- Скица

- удостоверение за техническа характеристика

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

До 7 дни/ до 3 дни/ до 24 часа

Такса или цена на услугата

10.00 лв/ 20.00 лв/ 40.00 лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Отписване данъчна партида на недвижим имот

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

- Документ удостоверяващ разпореждането с имота

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

1 месец

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Отписване данъчна партида за превозно средство

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

- Договор за покупко-продажба

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

14 дни

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Прихващане или възстановяване на недвижимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

- квитанция за платени данъци

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

14 дни

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Издаване на разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

- Документ за дохода на лицето

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

1 месец

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

 

Заявление-декларация заосвобождаване от такса битови отпадъци

Изтегли


Заявление за предоставяне достъп до задължения за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и/или такса за битовите отпадъци чрез сайта на община Аксаково

Изискуеми документи за извършване на услугата

- Документ за самоличност

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Срок на изпълнение в дни

1 ден

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

Образец на заявление за предоставяне достъп до задължения за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и/или такса за битовите отпадъци чрез сайта на община Аксаково

 

Изтегли

 

Заявление – Декларация на основание чл. 17Б, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, за неначисляване на таксата за битови отпадъци, в частта за сметосъбиране и сметоизвозване при неползване на имот

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

 

Образец на заявление

 

Изтегли

Заявление – Декларация за частично освобождаване от такса за битови отпадъци за юридически лица, сключили договор за сметосъбиране и сметоизвозване с лицензирана за такъв вид дейност фирма

Място на изпълнението

Информационен център гише №3

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

 

Образец на заявление

 

Изтегли 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.