Архив на съобщения

Съобщение за заседание на Постоянната комисия на 20.01.2015г.
16.01.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 1. На 20.01.2015г. от 16:00 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-4/09.01.2015г., относно: Кандидатстване  на Община Аксаково с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", Грантова схема BG04-02-03 - "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия...

Проект за дневен ред за 19.12.2014г.
12.12.2014
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам LІ-ва сесия на Общински съвет - Аксаково на 19.12.2014г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следнияПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-738/11.12.2014г., относно: Отпускане на безлихвен заем по проект, Ос 4 „ЛИДЕР“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 (ПРСР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група  Девня - Аксаково”, за осъществяване на  „Стратегия за местно развитие 2010 – 2013 за територията на общините Девня и Аксаково”, финансирана с договор № РД50-148 / 13.10.2011г. между Министерството на земеделието и храните,...

Съобщение за заседания на П.К. на 16.12.2014г.
11.12.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  1. На 16.12.2014г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-718/10.12.2014г., относно: Държавен план - прием за учебната 2015/2016г. 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-576/08.10.2014г. и приложение с вх.№ ОБС-9500-576(2)/11.12.2014г., относно: относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на...

Съобщение от L-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
03.12.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО   Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 050/27.11.2014г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения: ·    РЕШЕНИЕ № 50.16/ 27.11.2014г.    1. Дава съгласие за промяна на действащия план на гр.Игнатиево в частта му относно УПИ ХХІV-549 в кв.51 и улица с прилежащи пешеходни площи /тротоар/ между ОТ 92-93 в частта й попадаща в обхвата на имот пл. № 1060. ...

Докладна записка - Освобождаване /частично освобождаване/ от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2015 г.
03.12.2014
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. АКСАКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Атанас Стоилов – Кмет на Община Аксаково   ОТНОСНО: Освобождаване /частично освобождаване/ от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2015 г.   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,                         Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси...

Докладна записка - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 год. на територията на Община Аксаково
03.12.2014
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АКСАКОВО                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА                     От инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково     ОТНОСНО:Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 год. на територията на Община Аксаково     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,                     Съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата се определя...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.