Проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община Аксаково“

Проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-2.078-0001 по процедура BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня-Аксаково“- „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“

 

Община Аксаково стартира нов проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община

Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-2.078-0001.

Проектът цели преодоляване на социалната изолация на уязвимите групи на територията на община Аксаково. В рамките на проекта ще се реализират дейност по повишаване на компетентностите и активизиране на пазара на труда на хората с увреждания и лицата полагащи грижи за зависими, членове на семействата си чрез предоставянето на консултации по   професионално ориентиране, обучения по ключови компетентности. В рамките на проекта ще се ще се утвърди модела на предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за възрастни и деца в риск, хора с увреждания, чрез предоставянето на мобилна иновативна междусекторна

услуга.

В резултата на изпълнението на проекта 30 лица от целевата група ще преминат обучение по ключови компетентности, а мобилна здравно-социална услуга ще се предоставя на минимум 30 лица за срок от 12 месеца.

Целеви групи по проекта са хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца, вкл. с увреждания, възрастни в риск.  

За повече информация и въпроси на proekti@aksakovo.bg.

 


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития