Местност „Кум тепе”

Местност „Кум тепе - №501.11606, 501.1604 и 501.1596
16.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 10.10.2019 г., обнародван в ДВ бр.77 от 18.09.2018 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Кум тепе”, КР 501, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомява се Иван Иванов, че са издадени заповеди №173, 174 и  175 от 15.10.2019 г. на Кмета на община Аксаково за възстановяване на НИ №501.11606, 501.1604 и 501.1596 по ПНИ на местност „Кум тепе”, землище гр. Аксаково, община Аксаково,...

Местност „Кум тепе - № 501.1705,501.1724 и 501.1631
05.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Кум тепе”, КР 501, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се Гинка Танева, Сашка Трифонова, Петър Георгиев, Мария Динчева, Георги Николов, Евгени Николов и всички заинтересовани лица, че е че са издадени заповеди №№1, 2 и 3 от 08.01.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от...

Местност „Кум тепе - 501.1631, 501.1705, 501.1724
13.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Кум тепе”, КР 501, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Полимен Хаджикостадинов Николов(като собственици на стар имот №37 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-64/10.12.20109 г. подадено...

Местност „Кум тепе - № 501.1595
22.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,   Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Кум тепе”, КР 501, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Георги  Търновчев(собственици на стар имот №8 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно новообразуван имот  № 501.1595 по плана на новообразуваните имоти/ПНИ/ на местност „Кум...

Местност „Кум тепе - № 501.1577
22.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006г., обнародван в ДВ бр.30 от 11.04.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Марко  Марков /като собственици на стар имот № 19 по ПКП/ и всички заинтерисовани лица , че е започнало административно производство  на основане §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ53-89/19.11.2019г., подадено от Калоян Георгиев, относно новообразуван имот №...

Местност „Кум тепе - № 501.1321
22.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006г., обнародван в ДВ бр.30 от 11.04.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Марко  Марков /като собственици на стар имот № 19 по ПКП/ и всички заинтерисовани лица , че е започнало административно производство  на основане §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ53-88/19.11.2019г., подадено от Станко Станев, относно новообразуван имот №...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.