Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ”

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.105
21.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г./,, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Никола Чобанов(собственици на стар имот №487 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ 53-34/17.08.2020 г....

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.106
03.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Николинка  Чобанова/собственици на стар имот №488 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-92/28.11.2019 г. подадено от Гинка Кацарска, Валентин...

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.316
26.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Здравко  Гъбев/като собственици на стар имот №460 по ПКП/, наследниците на Вълко  Вълков/като собственици на стар имот №461 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от...

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.41
14.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.               Уведомяват се Георги Георгиев, Маринка Тодорова, Иринка Матеева и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед №201 от 20.09.2018 г. на Кмета на Община Аксаково, по реда на §4з, ал.2 от...

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.136
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.               Уведомяват се Тодор Ангелов и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед №202 от 20.09.2018 г. на Кмета на Община Аксаково, по реда на §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ за одобряване оценка...

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.142
26.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.             Уведомява се Руска Трифонова, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 53-63/16.07.2018 г. подадено от Влайко Сергиев е издадена заповед №186/13.08.2018 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 и §4з,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.