Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково


20.05.2021
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.05.2021г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-246/12.05.2021г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първо тримесечие на 2021г. и обяснителна записка за финансовото състояние на...

22.04.2021
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXIV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.04.2021г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-197/13.04.2021г., относно: Приемане на „Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Аксаково“. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-198/13.04.2021г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата...

30.03.2021
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXIII-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 06.04.2021г. от 16:30 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-152/30.03.2021г. относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.     ПРЕДСЕДАТЕЛ...

18.03.2021
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXII-ра сесия на Общински съвет - Аксаково на 25.03.2021г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-95/05.03.2021г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на 2020г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2020г....

19.02.2021
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXI-ва сесия на Общински съвет - Аксаково на 25.02.2021г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-62/09.02.2021г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-63/09.02.2021г., относно: Изменение...

22.01.2021
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.01.2021г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Доклад с вх.№ ОБС-9500-18/14.01.2021г., относно: Годишен доклад и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020г. в „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-14/12.01.2021г., относно: Изменение на Наредба за...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития