Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково

Проект за Дневен ред за XV та сесия на ОбС - Аксаково - 22.10.2020
15.10.2020
  На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XVI-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 22.10.2020г. от 14:30 часа в сградата на Община Аксаково, ет. 3, стая № 2, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-450/13.10.2020г., относно: Кандидатстване за финансиране по МЯРКА 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, включена в  Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група  „Варна, Район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.052 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, финансирана по Програмата за морско дело и...

Проект за Дневен ред за XV та сесия на ОбС - Аксаково - 24.09.2020г
17.09.2020
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 24.09.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния         ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-374/01.09.2020г. и Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-375/01.09.2020г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-401/16.09.2020г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2020 г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-400/16.09.2020г., относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-384/09.2020г., относно: Актуализация на...

Проект за Дневен ред за XII та сесия на ОбС - Аксаково - 27.08.2020г
20.08.2020
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XIV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.08.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-333/10.08.2020г., относно: Разглеждане и приемане  на  годишния   отчет  за  изпълнението  на  бюджета  на  Община  Аксаково  за  2019 г. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-334/10.08.2019г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.06.2020г. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-343/11.08.2020г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2020г. Докладна записка с вх.№...

Проект за Дневен ред за XII та сесия на ОбС - Аксаково - 30.07.2020г
23.07.2020
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XIII-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 30.07.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-283/10.07.2020г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първо пулогодие на 2020г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.06.2020г. с приложения. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-281/10.07.2020г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2020г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-284/14.07.2020г., относно: Издаване на запис на заповед от община Аксаково в полза на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”...

Проект за Дневен ред за XII та сесия на ОбС - Аксаково - 13.07.2020г
08.07.2020
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам XII-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 13.07.2020г. от 16:30 часа в Заседателна зала на Общински съвет  – етаж 3, стая 2 при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-268/08.07.2020г., отностно: Кандидатстване на Община Аксаково пред Фонд „Социална закрила“ за финансиране на проектно предложение по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...  /СВ. ДОБРЕВА/      

Проект за Дневен ред за XI та сесия на ОбС - Аксаково - 25.06.2020г
19.06.2020
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XI-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 25.06.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-237/17.06.2020г. относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014-2020г.“ на Община Аксаково за 2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-236/17.06.2020г. относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-223/09.06.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.