Уведомления Дирекция УТ

Съобщение
23.10.2020
СЪОБЩЕНИЕ                Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Анна Белчинска и Христина Манолова, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-26(1)/29.06.2020 г., подадено от Станислава Великова, с искане за изменение на кадастралния план на гр. Аксаково, обл. Варна в обхвата на имот пл.№2672, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIХ2672 в кв.102 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда. Вследствие на изменението, имот пл.№2672 се заличава и се образуват два...

Съобщение
22.10.2020
СЪОБЩЕНИЕ                Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Стилиян Рангелов, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-78/24.07.2020г., подадено от Свилен Димитров, с искане за изменение на кадастралния план на с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII15 в кв.2 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда. Вследствие на изменението, имот пл.№15 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№452 и 453. Проектният...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
15.10.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        парцеларен план за кабелна линия 20 kV от съществуващ СРС в оста на електропровод 20 kV извод „Осеново“ до предвиден за изграждане трафопост тип МТТ20/0.4kVA, 100kVA в имот с идентификатор 54145.2.449 по КК на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна, с териториален обхват: № 54145.2.448 – с НТП – за местен път, частна собственост, 54145.2.727 – с НТП – иглолистна гора, държавна частна собственост и 54145.2.730 – за местен път, общинска публична собственост на Община Аксаково.                                                                                                                                    Проекта за подробен...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
07.10.2020
  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:               Заповед  №ЗД-55/07.10.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатори 44519.40.913, 44519.40.912 и 44591.40.914 по КК на с.Любен Каравелово, общ. Аксаково за изменение на действащите в обхвата на имотите ПУП.             Заповед  №ЗД-56/07.10.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.10.604 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково за установяване...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
28.09.2020
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-53/24.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 00182.510.1272 по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково, с.о. „Янчова поляна” за установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.             Заповед  №ЗД-54/24.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150  от  ЗУТ,...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
23.09.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-46/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-85,86 в кв.12 по регулационния план на с.Кичево, общ.Аксаково / имот с идентификатор 37099.505.153 по КК на с.Кичево/, с цел делба на имота и установяване на режим на застрояване на имота за зона „Жм”.             Заповед  №ЗД-47/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.