Местност "Терасите”

Местност "Терасите” - №100.1524
07.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед №41 от 29.06.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4 к, ал. 8, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ по плана на новообразуваните имоти(ПНИ) на част от СО „Терасите“, землище с. гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна. Уведомяват се Иван Казълов, Кремена Ангелова, Таня Вълчева, Тодор Аянов, Петър Георгиев, Николина Георгиева, Недялка Анестева, Анна Янчева и...

Местност "Терасите” - № 100.195
23.04.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че издадена заповед по реда на §4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот по плана новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите”, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.          Уведомяват се Сийка Карман и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 11/28.01.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 19 кв.м. придаваема...

Местност "Терасите” - № 100.195
09.03.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че издадена заповед по реда на §4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот по плана новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите”, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Сийка Карман и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 11/28.01.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 19 кв.м. придаваема...

Местност "Терасите” - №№100.1583, 100.1641 и 100.531
20.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.2 и чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 10.10.2019 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на: наследниците на Вълчо Вълчев, наследниците на Марула Димова, на Мара Савова, всички заинтересовани физически и юридически лица, че със заявление с вх.№УТ 53.4-26/09.12.2019 г., подадено от Ангелина Андреева е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  част от СО „Терасите“, землище гр.Аксаково, одобрен със заповед № РД-13-7706-376/07.10.2013 г. на Областен управител на област Варна, в частта...

Местност "Терасите” - №100.195
13.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част от СО „Терасите”, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Пламен Калудов(като собственик на стар имот №11 по ПКП), наследниците на Йосиф Проданов Калудов(като собственици на стар имот №12 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със...

Местност "Терасите” - №100.129
18.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите“, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Янка Георгиева и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед № 686 от 14.10.2019 г.  на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, за спиране на Административно производство по прилагане на ПНИ на  част от СО „Терасите“ ,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.