Проект „ Европа на бъдещето-многолика и единна“


Проектът „Европа на бъдещето-многолика и единна“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

Приложим към Направление 2 : Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

 

По този проект бяха организирани 5 събития:

 

Събитие 1: Международна среща „Европа в нашите очи“

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 94 граждани:  9 от град Игуалада (Испания), 8 от град Ситубал (Португалия) , 8 участника от Нугеду Санта Витория (Италия)  и  69 участника от България.

 

Място/Дата: Срещата се състоя в гр. Аксаково (България) от 28/08/2015  до  30/08/2015

Кратко описание: Събитието целеше да повдигне въпроса „Какво е Европа за нас“, да се оценят ползите за гражданите от присъединяване на страната към Европейския съюз. Основната тема на срещата бе „Европа в нашите очи“. В рамките на срещата се проведе международна конференция „Местните власти в основата на Европейското развитие“, кръгли маси „Какво е Европа за нас“, „Общинските  електронни услуги и тяхната роля за глобализацията“. Представен бе сайта на партньорската мрежа с възможностите ме за публична дискусия „Какво е Европа за нас“, разпространен бе въпросник „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Организиран бе изложба на побратимените градове, анонсиран бе конкурса „Европа, която искаме да бъде“. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=2.

 

Събитие 2: Международна среща „Европа в очите на младежта“

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 79 граждани: 10 от гр. Аксаково (България), 7 от гр. Игуалада (Испания), 8 от Нугеду Санта Витория (Италия), 54 от гр. Ситубал (Португалия).

Място/Дата: Събитието се състоя в  гр. Сетубал (Португалия) от 20/04/2016 до 22/04/2016

Кратко описание: Събитието целеше да се повишават знанията на гражданите, в частност младите хора за Европейския съюз, да се представи Европейския  съюз на младите хора. Основната тема на срещата бе „Европа в очите на младежта“. В рамките на срещата се проведе международна конференция „Участието на младите хора в местното управление и Европейските инициативи“, семинар „Визия за бъдещето, изучавайки история“, кръгла маса „Ролята на местните власти да направят Европа по близка до нас“. Разпространен бе въпросникът „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=4

Събитие 3 Международна среща „Европа, мястото където искаме да живеем“

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 81 граждани, от които 12  са от град Аксаково  (България), 7 от град Игуалада (Испания),  9  от град Ситубал (Португалия) и  53 участника от град Нугеду Санта Витория  (Италия) т.н.

Място/Дата: Събитието се състоя в град Нугеду Санта Витория  (Италия) от 31/08/2016 до 02/09/2016

Кратко описание: Събитието целеше да се обменят добри практики за превенция на ксенофобията, расизма, дискриминацията и насърчаване на толерантността. Основна тема на срещата бе „Европа, мястото където искаме да живеем“. В рамките на събитето се проведе международна конференция „Местните власти и тяхната роля за предоставяне на равни възможности“, кръгли маси  „Социалната политика на Европейския съюз, какво може да се промени“. Разпространен бе въпросникът „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=6 .

 

Събитие 4 Международна среща „Европа, която искаме да бъде“

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 50 граждани, от които 41  са от град Аксаково  (България), 3 от град Игуалада (Испания),  3  от град Ситубал (Португалия) и  3 участника от град Нугеду Санта Витория  (Италия) т.н.

Място/Дата: Събитието се състоя в град Аксаково и в град Поморие  (България) от 29/03/2017 до 31/03/2017

Кратко описание: Събитието целеше създаването на документа „Програма на Мрежата на Градовете“, включваща бъдещи инициативи на общините и областите на тяхното сътрудничество, условията за присъединяване към мрежата, оценяване на творбите от конкурса „Европа, която искаме да бъде“. Основна тема на срещата бе „Европа, която искаме да бъде“. В рамките срещата се проведе кръгла маса „Програма на мрежата от градове“, участниците дискутираха за бъдещите инициативи на общините, участници в мрежата, условията за присъединяване, планът за действие за осъществяване на Програмата. Обобщени бяха резултатите от проведеното проучване „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Оценени бяха творбите на участниците в конкурса и определени победителите. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=11.

 

Събитие 5 Международна среща „Европа на бъдещето многолика и единна“

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 76 граждани, от които 12  са от град Аксаково  (България), 49 от град Игуалада (Испания),  7  от град Ситубал (Португалия) и  8 участника от град Нугеду Санта Витория  (Италия) т.н.

Място/Дата: Събитието се състоя в град Игуалада (Испания) от 17/05/2017 до 19/05/2017

Кратко описание: Събитието целеше обмяна на опит и добри практики за опазване здравето на хората и околната среда, утвърждаване на „Програмата на мрежата от градове“, представяне на резултатите от конкурса „Европа, която искаме да бъде“, обобщаване на резултатите от четирите срещи, представяне на CD „Европа на бъдещето, многолика и единна“. В рамките на срещата беше проведена международна конференция „Местните власти в основата на Европейското развитие“/част 2/, целяща обмяна на опит и добри практики в областта на здравето и здравословния начин на живот. Проведе се кръгла маса „Зелена Европа и ролята на местните власти“ целяща обмяна на опит и добри практики за опазване на околната среда. В рамките на срещата бе утвърдена и подписана „Програмата на мрежата от градове“, наградени бяха участниците в конкурса. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=13.

 
The project «Europe in the Future- Multifaceted and Unified» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"


    Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"Five events have been carried out within this project:

Event 1

Participation: The event involved  94  citizens, including  9 participants from the city of  Igualada (Spain),

8 participants from the city of Setubal (Portugal), 8 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy), 69 participants from the town of Aksakovo (Bulgaria) .

Location / Dates: The event took place in Aksakovo (Bulgaria), from  28/08/2015  to 30/08/2015
Short description:  The aim of the event was to raise the question “What is Europe for us?” and to estimate the benefits for the citizens from the association to EU. The topic of the meeting was “Europe in our eyes”. In the frame of the meeting was carried out an International conference “European Development based on Local authorities”, round tables: ”What is the EU for us?; “Municipal e-services and their role in globalization”, was launched a Site of Network of Towns with opportunities for public discussion “What is Europe for us?”; was spread  an inquiry: “What are your expectation for the future of EU”; arranged a photo exhibition of twinned towns; was announced a contest: “The Europe, we want to be!” . Full information about the event can be found on the project site http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=2

Event 2
Participation: The event involved 79 citizens, including  10  participants from the town of Aksakovo (Bulgaria),

7 participants from the city of Igualada (Spain ), 8 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy) and 54 participants from the city of Setubal (Portugal).

Location / Dates: The event took place in Setubal (Portugal), from  20/04/2016 to 22/04/2016
Short description:  The aim of the event was to raise the awareness of the citizens, particularly the young people about EU,  presenting EU to the youth. The topic of the meeting was “Europe through the eyes of youth”.  In the frame of the meeting was carried out an International conference “Participation of youth in local management and European initiatives”, a seminar “Vision for future via studying history”, a round table “The role of local authorities to make the Europe closer to us”, was spread an inquiry “What are your expectation for the future of EU”. Full information about the event can be found on the project site

http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=4

Event 3
Participation: The event involved  81 citizens, including  12  participants from the town of Aksakovo (Bulgaria),

7 participants from the city of Igualada (Spain), 9 participants from the city of Setubal (Portugal), 53 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy ).

Location / Dates: The event took place in Nughedu Santa Vittoria (Italy), from  31/08/2016 to 02/09/2016
Short description:  The aim of the event was an exchange of experience and good practices to prevent xenophobia, racism, discrimination and tolerance enhancement. The topic of the meeting was „Europe, the place where we like to live“ . In the frame of the meeting was carried out an international conference “Local authorities and their role in providing equal opportunities for the citizens of EU”, round tables: “Social policy in EU, what can be changed?" “Equal opportunities", was spread an inquiry “What are your expectation for the future of EU”. Full information about the event can be found on the project site http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=6

Event 4
Participation: The event involved  50  citizens, including  41  participants from the city of Aksakovo (Bulgaria),

3 participants from the city of Igualada (Spain ), 3 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy), 3 participants from the city of Setubal (Portugal).

Location / Dates: The event took place in Aksakovo, Pomorie (Bulgaria), from  29/03/2017 to 31/03/2017
Short description:  The aim of the event was creation of a document "Program of the Network of Towns” including future initiatives of twinned municipalities and areas of cooperation and the conditions for joining the partner network, to estimate the works in the contest “The Europe, we want to be”. The topic of the meeting was "Europe, we want to be!”. In the frame of the meeting was carried out a round table "Program of the Network of Towns”, the participants discussed future initiatives of twinned municipalities and areas of cooperation, the conditions for joining the partner network; the results of the accomplished survey “What are your expectation for the future of EU” were summarized, the  works in the contest were estimated and the winners were defined. Full information about the event can be found on the project site http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=11

Event 5
Participation: The event involved  76  citizens, including  12  participants from the town of Aksakovo (Bulgaria),

 8 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy), 7 participants from the city of Setubal (Portugal), 49 participants from the city of Igualada (Spain).

Location / Dates: The event took place in Igualada (Spain), from  17/05/2017 to 19/05/2017
Short description:  The aim of the event was an exchange of experience and good practices on healthcare and environment protection,  an approval of the "Program of the Network of Towns”, presentation of the results from the contest "Europe, we want to be"; summary of the results of the four meetings, promotion of the CD "Europe of the future, multifaceted and unified". The topic of the final meeting was “Europe in the Future- Multifaceted and Unified”. In the frame of meeting was carried out an international conference “European development based on Local authorities” /part2/ aiming exchange experience and good practices on healthcare; a round table “Green Europe and the role of local authorities” aiming an exchange of experience and good practices for environment protection. In the frame of the meeting was approved and signed “ Programe of Network of towns”,  were awarded winners in the contest by mayors.  Full information about the event can be found on the project site http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=13

 

Full information of the project implementation can find on the project site  http://europeinfuture.eu/

В периода 28-30 август 2015 година в гр. Аксаково, България се проведе първата среща по проект „Европа на гражданите-многолика и единна“.  В срещата взеха участие 25 поканени участника от партньорите по проекта:  община Сетубал с осем участника , водени от Кмета на община Сетубал, Португалия Мария Дас Дорес Мейра; община Нугеду Санто Витория, Италия с осем участника, водени от Кмета на общината – Франческо Мура; община Игуалада с 9 участника водени от Джейм Далмау – ръководител на звеното за административното обслужване, качество и контрол на община Игуалада.

На първия ден 28 август 2015 от срещата участниците представиха своите виждания за Предимствата и недостатъците от присъединяването към ЕС, проекти реализирани с финансиране на ЕС. Ръководителя на проекта – Нели Петрова представи сайта на мрежата от градове http://europeinfuture.eu/, проведена бе и първата среща на екипа по проекта.През втория ден 29 август 2015 бе проведена дискусия Какво е Европейския съюз за нас?, допитване бе направено до всички участници, чрез електронната форма , качена на сайта на мрежата от градове.  Опита си в създаването на електронни услуги представиха всички партньорски общини в кръглата маса „Общинските електронни услуги и тяхната роля за глобализацията“.

 Третият ден 30 август 2015 -  Ден на Европа. Всяка една от общините представи своите партньорски общини и съвместни дейности, които е реализирала с тях. Открита бе фотоизложба на градовете партньори с фотоси от общините Аксаково- България, Игуалада- Испания, Сетубал – Португалия, Нугеду Санта Витория – Италия.

 С материалите от конференцията ”Европа в нашите очи“ и представените презентации подробно може да се запознаете на сайта на Мрежата на градовете http://europeinfuture.eu/.

During the period of 28-30 August 2015 in Aksakovo, Bulgaria, was carried out the first meeting of project  the “Europe in the future-multifaceted and unified “. In the meeting took part 25 invited participants from the partners: The Municipality of Setubal with  8 participants including the Mayor of Setubal – Mrs. Maria das Dores Meira. The Municipality of Nughedu Santa Vittoria with 8 participants including  Mr. Francesco Mura. The Municipality of Igualada  with 9 participants.

On the first day 28 August 2015,  participants presented their opinion about advantages and disadvantages of association with  EU, good practices and project co-financed by EU. The project manager – Mrs Neli Petrova presented  the site of the Network of towns http://europeinfuture.eu/.  The kick-off meeting was carried out.

On the second day, 29 August 2015, there was a public discussion “What is EU for us?” was carried out . Each participant was able to submit their opinion via the electronic form on the site http://europeinfuture.eu/.  All partners presented their experience of e-services establishment during the round table “Municipal e-services and their role in globalization”.

On the third day 30 August 2015 – Day of Europe, all partners presented their twinning municipalities and common activities with them. A photo exhibition was opened with pictures from municipalities of Aksakovo, Setubal, Igualada, Nughedu Santa Vittoria.

You can find the materials of the international conference “Europe in our eyes” and the presentations on the site of the Network of towns http://europeinfuture.eu/.

 


 

Проект „ Европа на бъдещето-многолика и единна“ бе одобрен с Решение № 2015-0909/001-001 от 22.05. 2015 г. по Програма «Европа за гражданите». Проекта е с бенефициент община Аксаково в партньорство с общините Игуелада / Испания/, Сетубал /Португалия/, Нугеду Санта Витория /Италия/ и гражданската организация Асоциация «БИОмрежа» . Проектът стартира на 01.07.2015 г. и е с продължителност 24 месеца.

Проектът е насочен към ролята на местните власти за бъдещето на Европа.

Основната цел на проекта е да подобри условията и насърчи европейските граждани за гражданско и демократично участие на ниво Европейски съюз чрез повишаване знанията им за процеса на създаване на политики на Европейско ниво, неговата история, разпространение и промотиране на възможностите за социален и междукултурен обмен.

Специфичните цели на проекта са :

- сътрудничество и обмяна на идеи и добри практики на местно ниво;

-развитие на мрежа от общини за да стане тяхното сътрудничество по устойчиво;

- да насърчи местните власти за засилване на гражданското участие в процеса на създаване на политики на местно и европейско ниво.

За постигането на тези цели проекта предвижда провеждането на пет международни срещи в четири европейски държави:

- „Европа в нашите очи“, България;

- „Европа в очите на младите“ Португалия;

- „Европа, мястото където бихме искали да живеем“ Италия;

- „Европа, която искаме да бъде“, България;

- „Европа на бъдещето-многолика и единна“, Испания;

 

Основни теми на срещите са : Какво е Европа за нас? Европа, която искаме да бъде! Участието на млади хора в местното управление и Европейските инициативи; Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа; Ролята на местните власти за да направят Европа по-близка до нас.

В рамките на проекта се организира конкурс в четири категории: есе, рисунка, поезия, проза  на тема „Европа, която искаме да бъде“. Указания за участие може да намерите на сайта на партньорската мрежа „Европа на бъдещето-многолика и единна“ www.europeinfuture.eu.

На сайта на партньорската мрежа е предоставена възможност за обмяна на мнения с участници от други държави, чрез организирана публична дискусия: „Какво е Европа за нас“.

Мнението Ви за „Какви са Вашите очаквания за бъдещето на Европа?“ може да изразите чрез попълване на електронна анкета на сайта на партньорската мрежа.

Информация за всички проведени събития в рамките на проекта ще можете да намирате на сайта на община Аксаково и на сайта на партньорската мрежа www.europeinfuture.eu.

 


 

The project “Europe in the Future- Multifaceted and Unified” is focused on the role of local authority for the future of EU.

The general objective is to foster European citizenship and to improve conditions for civic and democratic participation at Union level by developing citizens' understanding of the Union policy making-process, its history and diversity and promoting opportunities for societal and intercultural engagement.

The Specific Objectives are:

  • cooperation by exchanging ideas and best practice for local development;
  • To develop networks of municipalities to make their cooperation more sustainable
  • To enhance local authorities in strengthening civil participation in the policy-making process at local and EU level.

In order to achieve its objectives the project provides 5 international meeting in 4 different European countries:

- “Europe in our eyes”, Bulgaria;

- “Europe through the eyes of youth”, Portugal;

- “Europe, the place where we like to live”, Italy;

-"Europe, we want to be", Bulgaria;

- “Europe in the Future- Multifaceted and Unified”, Spain;

The main themes in the meetings are: What is the EU for us?; The Europe, we want to be!; Participation of youth in local management and European initiatives; What are your expectation for the future of EU?; The role of local authorities to make the Europe closer to us etc.

In the frame of project will be organized contest “The Europe, we want to be!” in four categories essay, prose, poetry , drawing . Guidelines of the contest would be find on the site of Network of towns “Europe in the Future- Multifaceted and Unified” www.europeinfuture.eu.

On the site you have opportunities to exchange opinions with other participants from other European countries through public discussion „What is Europe for us?”.

Your opinion about “What are your expectation for the future of EU” you can give as fill the electronic questionary on the site.

Information about all events you can find on the site of Municipality Aksakovo and site of Network of towns “Europe in the Future- Multifaceted and Unified” www.europeinfuture.eu.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.