Проект „Бъдещето на Европа - Презареждане“

 

 

 

 

Проектът „Бъдещето на Европа - презареждане“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

 

 

 Приложим към Направление 2 : Мярка 2.2 „Мрежи от градове“;

Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“;

Направление 1: "Европейска памет за миналото"

 

По този проект бяха организирани седем събития:

 

Събитие 1

Участие: Събитието „Нашата Европа“ позволи да бъдат събрани 86 граждани, от които 5 са от град Сетубал (Португалия), 5 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 5 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 5 от град Монсерат (Испания), 4 от град Щип (Северна Македония), 5 от град Виктория (Румъния), 57 от град Аксаково (България).

Място/Дата: Събитието се състоя в гр. Аксаково от 18/04/2018  до 20/04/2018

Кратко описание: Целта на събитието бе да направи сътрудничеството по-силно и по-устойчиво чрез разширяване на създадената Мрежа от градове, да представи текущото състояние в Европа, да повдигне въпроса: „Какво ние получихме и какво ние загубихме от асоциирането към ЕС?“. Подписано бе официално партньорско споразумение за разширяване на Мрежата от градове от представителите на партньорските общини. Името „Отворени градове“ беше дадено на мрежата от градове. По време на срещата беше отворено проучване „Евроскептицизма-нашето минало или нашето бъдеще“. Организирана бе изложба „Ние постигнахме това с Европейска подкрепа“.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта: http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=18

 

Събитие 2

Участие: Събитието „От Евроскептицизъм към еврооптимизъм“ позволи да бъдат събрани 69 граждани, от които 4 са от град Сетубал (Португалия), 5 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 4 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 4 от град Монсерат (Испания), 4 от град Аксаково (България), 4 от град Виктория (Румъния), 45 от град Щип (Северна Македония).

Място/Дата: Събитието се състоя в Щип, Северна Македония от 20/06/2018  до  22/06/2018

Кратко описание: Целта на срещата бе да обясни понятието „Евроскептицизъм“ и да се дебатира за него, да се насърчи гражданското участие в процеса на вземане на политически решения, да се чуе гласа на гражданите. Събитието бе насочено към задоволяване потребностите на гражданите за дебат по важните Европейски проблеми и участието в демократичния процес. В рамките на срещата бяха проведени дебат „Евроскептицизма и неговата роля за бъдещето на Европа“, конференция „Ние сме горди да бъдем Европейци“, повдигнат бе въпроса: Как, кота и защо се роди термина „Евроскептицизъм“ и какво ще бъде неговото отражение върху бъдещето на Европа“, бяха отворени две проучвания : „Какво е за Вас Европейския съюз?“ и „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=20

 

Събитие 3

Участие: : Събитието „Защо Европа?-Европа през очите на неевропейците“ позволи да бъдат събрани 123 граждани, от които 7 от град Аксаково (България),  6 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 6 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 6 от град Монсерат (Испания),  6 от град Виктория (Румъния), 5 от град Щип (Северна Македония), 87 са от град Сетубал (Португалия) .

Място/Дата: Събитието се състоя в Сетубал, Португалия от 10/10/2018  до 12/10/2018 г.

Кратко описание: Целта на събитието беше да се чуят гласовете на уязвимите групи, да се насърчи гражданското участие на мигрантите, малцинствата, „пришълците“, „другите“ – защо те са избрали Европа и как те виждат своето бъдеще в бъдещето на Европа. СЪбитието целеше да зодоволи потребностите на гражданите и местните власти от обмяна на добри практики по Европейски проблеми свързани с местното самоуправление. В рамките на събитието бе проведена видео изложба „Защо аз избрах Европа?“ с интервюта с мигранти, конференция „Как да направим нашето място най-добро място за живеене“. Партньорите обмениха практики за социалното включване на малцинствата.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=21

 

Събитие 4

Участие: : Събитието „Европа принадлежи на младите“ позволи да бъдат събрани 122 граждани, от които 5 от град Аксаково (България),  5 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 5 са от град Сетубал (Португалия), 5 от град Монсерат (Испания),  5 от град Виктория (Румъния), 4 от град Щип (Северна Македония), 93 от град Ожаров Мазовецки  (Полша).

Място/Дата: Събитието се състоя в Ожаров Мазовецки, Полша от 03/04/2019  до 05/04/2019 г.

Кратко описание: Целта на събитието беше да насърчи младежкото участие в демократичния процес, да повиши знанията на младежта за Европейската политикал Събитието целеше да задоволи потребностите на младите хора от дебат за важните Европейски проблемии участието в демократичните процеси. В рамките на събитието бяха проведени: семинар „Европейска младежка академия“с подзаглавие „Дали светът, дали Европа?“ за историята на Европейския съюз, Евроскептицизма и Европейското бъдеще. Участниците дебатираха „Как да презаредят Европа?“ По време на срещята се проведе симулационна игра „Избори за младежки  парламент -2019“ бяха демонстрирани практически умения за политическите избори във връзка с Европейските избори за парламент 2019 г.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=23  

 

Събитие 5

Участие:  Събитието „Европа близо до нас“ позволи да бъдат събрани 103 граждани, от които 5 от град Аксаково (България), 4 са от град Сетубал (Португалия), 3 от град Монсерат (Испания),  4 от град Виктория (Румъния), 4 от град Щип (Северна Македония), 6 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 77 от град Нугеду Санта Витория (Италия) .

Място/Дата: Събитието се състоя в Нугеду Санта Витория, Италия от 03/09/2019  до 05/09/2019 г.

Кратко описание: Целта на събитието беше да насърчи сближаването чрез културен обмен, представяне на географските, историческите и културни забележителности на партньорските държавил Конференцията „Познатите и непознати местни забележителности“ се проведе, като се представиха културните, историческите и туристически забележителности на партньорските общини, споделени бяха идеи за представяне по най-добрия начин на местните забележителности. Електронна карта  „Познатите и непознати местни забележителности“ беше показана на широката публикал Кинкурса „Европа в нашите мечти беше анонсиран.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=25

Събитие 6

Участие:  Събитието „Европа в нашите мечти“ позволи да бъдат събрани 86 граждани, от които 4 от град Аксаково (България), 5 са от град Сетубал (Португалия), 4 от град Монсерат (Испания),  3 от град Щип (Северна Македония),   4 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 5 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 61 от град Виктория (Румъния), .

Място/Дата: Събитието се състоя в Нугеду Санта Витория, Италия от 13/11/2019  до 15/11/2019 г.

Кратко описание: Целта на събитието беше да насърчи устойчивото сътрудничество, да се дебатира за бъдещи инициативи на мрежата от градове „Отворени градове“, да се актуализира Планът за действие на мрежата от градове „Отворени градове“. Комисии с представители на партньорите оцениха работите на участниците и избараха победителите в конкурса „Европа в нашите мечти“. Участниците дебатираха върху „Как да презаредят бъдещето на мрежата от градове“, актуализират Програмата на мрежата от градове. Изложба „Европа в нашите мечти“ с творбите на участниците в конкурса беше организирана. Резултатите от проучванията „Евроскептицизмът- нашето минало или нашето настояще?“, „Какво означава ЕС лично за Вас?“, „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа?“ бяха представенил.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=26

 

Събитие 7

Участие:  Събитието „Бъдещето на Европа -презареждане“ позволи да бъдат събрани 55 граждани, от които 20 от град Аксаково (България), 10 са от град Сетубал (Португалия), 2 от град Монсерат (Испания),  4 от град Щип (Северна Македония),   5 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 9 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 5 от град Виктория (Румъния) .

Място/Дата: Събитието трябваше да се проведе в Монсерат, Испания в периода 25/03/2020- 27/03/2020. Поради извънредната ситуация причинена от бързото разпространение на COVID-19 събитието се проведе като уебинар „Бъдещето на Европа –презареждане“ от 25/03/2020  до 26/03/2020.

Кратко описание: Целта на събитието беше да се  натрупат знания чрез неформално обучение за устойчивост като комбинация от социални права, екологично здраве и икономическа устойчивост, да се обменят практики, да се направи оценка на проекта, да се наградят победителите в конкурса. В рамките на уебинара беше проевден семинар „Зерен живот“, организирана изложба „Бъдещето на Изкуството в  мрежата от градове“. Всеки партньор сподели своя опит относно „Зеления живот“ и устойчивото развитие на своята община. Наградените творби и сертификати бяха представени. Диск „Бъдещето на Европа“ включващ творбите и конкурса и избрани моменти от срещите беше представен.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=28

 

 

The project « Future of Europe-Reload » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 

 

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"

Measure 2.3 "Civil Society Projects"

Strand 1 – "European Rememberance"

 

Seven events have been carried out within this project:

Event 1

Participation: The event “Our Europe” involved 86 citizens, including 5 participants from the city of Setubal (Portugal), 5 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy), 5 participants from the city of Ożarów Mazowiecki (Poland), 5 participants from the city of Montserrat (Spain), 4 participants from the city of Shtip (Macedonia), 5 participants from the city of Victoria (Romania), 57 participants from the city of Aksakovo (Bulgaria).

Location / Dates: The event  took place in Aksakovo, Bulgaria, from  18/04/2018  to 20/04/2018
Short description:  The aim of the event was to make cooperation stronger and more sustainable through expanding the established  Network of towns, to present current European situation and to raise the question:  “What we received and what we lost of association of the EU?”. The partnership agreement for formal expenditures of the NT was signed by the official representatives of Partners. The name Open towns” of the network of towns was given. During the meeting was launched the research “Eurosceptisizm – our past or our future”. The exhibition “We achieve this with European support” was arranged.

Full information about the event can be found on the project site: http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=18

 

Event 2
Participation: The event From Euroscepticizm to Eurooptimizm” involved  69  citizens, including  4 participants from the city of Setubal (Portugal),

5 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy), 4 participants from the city of Ożarów Mazowiecki (Poland), 4 participants from the city of Montserrat (Spain), 4 participants from the city of  Aksakovo (Bulgaria), 4 participants from the city of Victoria (Romania), 45 participants from the city of Shtip (Macedonia).

Location / Dates: The event took place in Shtip (Macedonia), from  20/06/2018  to 22/06/2018
Short description:  The aim of the event was to improve understanding of term “Euroscepticizm”  and debating about  it, to encourage civil participation in policy making process, to hear voices of citizens.  The event reached the needs of the citizens of debating about important European issues and participate in democracy process. In the frame of the meeting were carried out debate ”Euroscepticizm and its role for the future of Europe”, conference “We proud to be Europeans”, was risen the question: How, when and why was born a term “Euroscepticizm” and what would be its implication to the future of Europe, were launched two researches: “What does EU mean for you, personally?” and “What are your expectations about European future?”.

Full information about the event can be found on the project site

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=20

 

Event 3
Participation: The event “Why Europe?-Europe through the eyes of non-Europeans” involved  123 citizens, including 7 participants from the city of Aksakovo (Bulgaria),6 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy), 6 participants from the city of Ożarów Mazowiecki (Poland), 6 participants from the city of Montserrat (Spain), 6 participants from the city of Victoria (Romania), 5 participants from the city of Shtip (Macedonia), 87 participants from the city of  Setubal (Portugal).

Location / Dates: The event took place in Setubal (Portugal), from  10/10/2018  to 12/10/2018
Short description:  The aim of the event was to hear voices of vulnerable groups and to enhance civil participation of “migrants”, “minorities”, “aliens”, “others” –why they choose Europe and how they see their “future” in  the future of Europe. The event reached the needs of the citizens and local authorities for exchange the good practices on European issues related to local self-government. In the frame of the event were carried out a video exhibition “Why I choose Europe?” with interviews of migrants, a conference “How to make our local place the best place for living”. Partners exchanged good practices about social inclusion of the minorities.

Full information about the event can be found on the project site

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=21


Event 4
Participation: The event “Europe belongs to youth” involved  122 citizens, including 5 participants from the city of Aksakovo (Bulgaria), 5 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy), 5 participants from the city of  Setubal (Portugal) , 5 participants from the city of Montserrat (Spain), 5 participants from the city of Victoria (Romania), 4 participants from the city of Shtip (Macedonia),  93 participants from the city of Ożarów Mazowiecki (Poland).

Location / Dates: The event took place in Ożarów Mazowiecki (Poland), from  03/04/2019  to 05/04/2019
Short description:  The aim of the event was to enhance youth participation in the democracy process, to increase the understanding of the youth about European policies. The event met the needs of the young people for debating on important European issues and participating in democracy processes. In the frame of the event was carried out: a seminar “European Youth academy” with subtitle “Whither the World, Whither Europe?” about history of EU, Euroscepticizm, European future. Participants debated on “How to reload Europe?”. During the meeting was carried out a simulation game “Youth Parliament Election-2019”, were provided practical skills about political election in relation to the European Parliament election 2019.

Full information about the event can be found on the project site

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=23

 

Event 5
Participation: The event “Europe closer to us” involved  103 citizens, including  5 participants from the city of Aksakovo (Bulgaria), 4 participants from the city of  Setubal (Portugal) , 3 participants from the city of Montserrat (Spain), 4 participants from the city of Victoria (Romania), 4 participants from the city of Shtip (Macedonia),  6 participants from the city of Ożarów Mazowiecki (Poland), 77 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy).

Location / Dates: The event took place in Nughedu Santa Vittoria (Italy), from  03/09/2019  to 05/09/2019
Short description:  The aim of the event was cohesion through cultural exchange, promotion of geographical, historical and cultural identity of the partner`s countries. Conference “Known and unknown local places” was carried out. Participants presented the cultural, historical and touristic sightseeing of partners’ municipalities, sharing ideas of the best ways to promote the local places. The electronic map “Knowns and unknown’s places”

was displayed to the wide audience. The contest “Europe in our dreams” was announced.

Full information about the event can be found on the project site

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=25

 

Event 6
Participation: The event “Europe in our dreams” involved  86  citizens, including 4 participants from the city of Aksakovo (Bulgaria), 5 participants from the city of  Setubal (Portugal), 4 participants from the city of Montserrat (Spain), 3 participants from the city of Shtip (Macedonia), 4 participants from the city of Ożarów Mazowiecki (Poland), 5 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy), 61 participants from the city of Victoria (Romania).

Location / Dates: The event took place in Victoria (Romania), from  13/11/2019  to 15/11/2019
Short description:  The aim of the event was to enhance sustainable cooperation, to debate about future initiatives of the NT “Open towns”, to update the Action plan of NT “Open towns”. The committees with representatives of Partners estimated the works and selected the winners in the contest “Europe in our dreams”. Participants debated on “How to reload future of the Network of town”, updated the Programme of the Network of Town. An exhibition “Europe in our dreams” with the works of the contest was arranged. The results of the researches “Eurosceptisizm – our past or our future”, “What does EU mean for you, personally?”, “What are your expectations about Europe’s future?” were presented.

Full information about the event can be found on the project site

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=26

 

Event 7
Participation: The event “Future of Europe-Reload” involved  55 citizens, including 20 participants from the city of Aksakovo (Bulgaria), 10 participants from the city of  Setubal (Portugal), 2 participants from the city of Montserrat (Spain), 4 participants from the city of Shtip (Macedonia), 5 participants from the city of Ożarów Mazowiecki (Poland), 9 participants from the city of Nughedu Santa Vittoria (Italy), 5 participants from the city of Victoria (Romania)

Location / Dates: The event had to take place in Montserrat (Spain) during  25/03/2020- 27/03/2020. Due to unforeseeable exceptional situation, caused by very fast spread of  COVID-19 the event was carried out as webinar “Future of Europe-Reload”, from  25/03/2020  to 26/03/2020
Short description:  The aim of the event was to gain knowledge through non-formal education about sustainability, as a combination of social justice, ecological health and economic vitality, to exchange good practices, to evaluate the project, to reward the winners in the contest. In the frame of the web-event was carried out a seminar “Green life”, an web-exhibition “Art future of the Network” was presented. Each partner shared their experience about “Green life” and sustainable development of their municipalities. The awarded works and certificates were presented. CD “Future of Europe-Reload” including the works from the contest and selected moments of the meetings was presented.

Full information about the event can be found on the project site

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=28

 

 

Проектът „Бъдещето на Европа - Презареждане“ се фокусира върху ролята на местните власти за бъдещето на ЕС. Той надгражда предходния проект „Европа на бъдещето - многолика и единна“ по Програма „Европа на гражданите“.

Общата цел е да се направи устойчива мрежата от градове, създадена в рамките на проект „Европа на бъдещето – многолика и единна“, финансиран от програма „Европа за гражданите“ на Европейския Съюз /2015/, чрез насърчаване на гражданско и демократично участие на местно и Европейско равнище.

Специфичните цели са:

 1. по-силно и по-устойчиво сътрудничеството чрез разширяване на създадената мрежа от градове чрез културен обмен, споделяне на идеи и добри практики в местното самоуправление;
 2. Да се насърчи гражданското участие в частност участието на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и Европейско ниво.

За да постигне целите си проектът предвижда седем международни среши в седем различни Европейски държави:

 • „Нашата Европа“, България
 • „От Евроскептицизъм до Еврооптимизъм“, Македония
 • „Защо Европа? - Европа в очите на не-европейците“, Португалия
 • „Европа принадлежи на младите“, Полша
 • „Европа, по-близо до нас“, Италия
 • „Европа в нашите мечти“, Румъния
 • „Бъдещето на Европа – Презареждане“, Испания

 

В рамките на международните срещи ще се проведат: Дебати за насърчаване на гражданското участие: „ Евроскептицизъм и неговата роля за бъдещето на Европа“, „Как да се презареди Европа“.

Конференции за обмен на добри практики: „ Какво получихме и какво изгубихме от присъединяването към ЕС“, „Ние сме Горди да бъдем Европейци“, „Как да направим нашето място най-доброто място за живеене“, „Познати и непознати места в нашите населени места“.

Семинари за придобиване на знания: „ Европейска Младежка Академия“, „Зелен живот“;

Изложба, представяща постижения: „ Ние постигаме това с Европейска подкрепа“, „Защо да избера Европа?“, „Познати и непознати места“, “Арт изложба-бъдещето на Мрежата от градове“

Конкурс за насърчаване участието на младите хора: „ Европа в нашите мечти“,

симулационна игра за насърчаване участието на младите хора в демократичния процес „Младежки Парламентарни Избори – 2019“

Бенефициент по проекта е Община Аксаково в сътрудничестно със следните

партньори: Сетубал /Португалия/, Нугеду Санта Витория /Италия/, Ожаров Мазовецки /Полша/, Монтсерат /Испания/, Виктория /Румъния/ и Щип /Република Македония/,

Неправителствена организация „Биомрежа“.

Повече информация може да намерите на http://europeinfuture.eu


The project “Project “Future of Europe-Reload” is focused on the role of local authorities for the future of EU. The project upgrades the previous project “Europe in future- unified and multifaceted” by “Europe for citizens” programme.

The general objective is to make the Network of towns, established in the frame of the project “Europe in the Future- Multifaceted and Unified” financed by “Europe for citizens” programme of the European Union /2015/, more sustainable via fostering European citizenship for civic and democratic participation on local and Union level.

The specific objectives are:

 1. to make the cooperation stronger and more sustainable through expanding the established Network of towns by cultural exchange, sharing  ideas and best practices in local self-government;
 2. to encourage civil participation in partial youth participation in the policy-making process at local and EU level.

In order to achieve its objectives, the project provides seven international meetings in seven different European countries:

“Our Europe”, Bulgaria;

“From Euroscepticizm to Europtimizm”, Macedonia;

“Why Europe?-Europe in eyes of non-europeans”, Portugal;

"Europe belongs to youth", Poland;

 “Europe, closer to us”, Italy;

“Europe in our dreams”, Romania;

“Future of Europe-Reload”, Spain.

In the frame of the international meetings will be carried out:

Debates to encourage civil participation:”Euroscepticizm and its role for the future of Europe”, “How to reload Europe”.

Conferences for exchange of good practices: “What we received and what we lost from the association to EU”, “We are proud to be Europeans”, “How to make our local place the best place for living”, “Known and unknown places in our local places”

Seminars for gaining knowledge: “European Youth academy”, “Green life”;

Exhibition to present achievements:  “We achieve this with European support”, “Why I choose Europe”, “Known and unknown places”, “Art future of Network”;

Contest to enhance youth participation: “Europe in our dreams”;

Simulation game to enhance youth participation in the democracy process: “Youth Parliament Election-2019”.

Beneficiary: Municipality of Aksakovo,

Partners: Setubal /Portugal/,  Nughedu Santa Vittoria /Italy/, Ożarów Mazowiecki /Poland/, Montserrat /Spain/, Victoria /Romania/ and Shtip /Republic of Macedonia/, NGO „BioNet“.

More information could be found http://europeinfuture.eu

 


В периода от 20-22 Юни 2018 г. се проведе втората международна среща по проект „Бъдещето на Европа презареждане“. Целта на сращата бе споделянето на мнения и провеждането на дебат относно“Евроскептицизма-нашето минало или нашето настояще?“ Проведе се международна конференция на тема „От Евроскептицизъм към Еврооптимизъм“. Партньорите споделиха, проблемите къоти срещат от членството си в Европейския съюз, които доводеха до скептичните настроения за бъдещето на Европа, интересно бе да чуем мнението на македонските граждани, които все още не са граждани на ЕС и какво те мислят за него. За да бъде по-представително проучването за това какво мислят гражданите на Европа, на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/ са отворени възможности за електронно гласуване по зададени теми:

„ Евроскептицизма-нащето минало или нашето бъдеще“ - http://europeinfuture.eu/?page=48&lang=en;

Какво означава Европейския съюз лично за теб? - http://europeinfuture.eu/?page=49&lang=en;

Какви за твоите очаквания за Европейското бъдеще? - http://europeinfuture.eu/?page=50&lang=en;

   

 

Повече информация за поректа може да намерите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/ !
На 29 юни 2018 г. Ръководителя на проекта „Бъдещето на Европа презареждане“ и „Европа на бъдещето-многолика и единна“ - Нели Петрова сподели опита на община Аксаково по програма „Европа за гражданите“ на специален форум-КОНФЕРЕНЦИЯ
„Европа за гражданите“, „Творческа Европа“, Програма „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“
 организиран от Министрество на културата и Областния информационен център . Представителите на Министерство на Културата поздравиха община Аксаково за отличините проекти и добрата организация по тяхното изпълнение.

 

 


 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.