Проект - Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рискови зони на територията на община Аксаково


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градски агломерации”
Бюджетна линия: BG161РО001/1.4-06/2010
Приоритетна ос 1: «Устойчиво и интегрирано градско развитие»
Операция 1.4 «Подобряване на физическата среда и превенция на риска»

 

Проект:

«Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рискови зони на територията на община Аксаково»

 

БЕНЕФИЦИЕНТ:

ОБЩИНА АКСАКОВО

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/1.4-06/2010/009

 

 

Продължителност на проекта:  24 месеца

Начало: 03.06.2011 г.

Край: 03.06.2013 г.

 

 

Обща стойност на проекта: 711 979,26 лева, в т.ч.:Ø  589 283,22 лева съфинансиране от ЕФРР;

Ø    69 327,44 лева съфинансиране от Националния бюджет;

Ø    53 368,60 лева  собствен принос на Община Аксаково 

Обща цел на проекта:

Повишаване качеството на живот, жизнената и работната среда и привлекателността на Община Аксаково чрез въвеждане на мерки за предотвратяване от наводнения и процесите на ерозия на коритото на р. Батова в с. Долище, иманентно присъщо условие за екологично възстановяване и устойчиво и интегрирано развитие на територията.

 

Специфични цели на проекта:

Ø  Предотвратяване рисковете от наводнения, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве за жителите на с. Долище чрез корекция, разширяване и изграждане на предпазни съоръжения с дължина 748 м по коритото на р. Батова;

Ø  Подобряване на околната среда и прилежащите екосистеми, предотвратяване на ерозията, заблатяванията и образуването на ята от комари в региона чрез защита и възстановяване на 648 м от бреговете на р. Батова;

Ø  Осигуряване на сигурност за  транзитно преминаващи автомобили по общински път VAR2028 /II-29, Аксаково-Стожер/- Долище – Новаково – Граница общ.(Аксаково-Варна) – Варна, чрез реконструкция на водосток в центъра на с. Долище – на пресичането с горепосочения път;

Ø  Подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда за жителите и гостите на Община Аксаково чрез реализация на дребномащабни мерки за предотвратяване от наводнения;

Ø  Предотвратяване рисковете от опустошителни поражения върху инфраструктурата и местната икономика, икономия на ресурс, посредством създаване на условия за безаварийно провеждане на високите води;

Ø       Създаване на нови работни места, посредством изпълнението на дейностите по проекта;

 

Реализацията на инвестиционен проект: «Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рисковите зони на територията на община Аксаково» включва почистване на коритото на река Батова и изграждане на предпазни съоръжения, включително реконструкция на два водостока в с. Долище.

Речното корито на р. Батова, преминаваща през с. Долище, обект на  интервенцита не бе коригирано, цялото бе обрасло с дървета и храсти, на отделни места бяха оформени наносни слоеве. Проводимостта бе недостатъчна, имайки предвид стеснения профил и високия коефициент на хидравлична грапавина. Мостът в центъра на селото беше с недостатъчен светъл отвор за провеждане на оразмерителното водно количество. Всичко това създаваше условия за подприщване и възпрепятстване нормалното провеждане на високите води (при обилни дъждове, снеготопене и др.) , вследствие на което се получаваше заливане на прилежащите жилищни територии и инфраструктура.

        Ето защо бе необходимо да се предприемат действия, които да намалят риска от наводнения и потенциалните неблагоприятни последици от него за човешкото здраве и околна среда.

Извършените по проекта корекция, разширяване, изграждане на предпазни съоръжения по коритото на р. Батова с обща дължина 748 м и реконструкция на два водостока ще допринесат  за предотвратяване рисковете от наводнения, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве за жителите и гостите на с. Долище  и ще предотвратят рисковете от опустошителни поражения върху инфраструктурата и местната икономика, посредством създаване на условия за безаварийно провеждане на  високите води.

Всичко гореизложено води до повишаване качеството на живот на всички жители от Община Аксаково, съдейства за подобряване на човешкия капитал и допринася за устойчиво и интегрирано развитие на територията.

 Преди

Сега

 
„Този документ  е създаден в рамките на проект „Изграждане на инфраструктуктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рискови зони на територията на община Аксаково”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аксаково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.