Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета за 2014 год

О Б Щ И Н А   А К С А К О В О, О Б Л А С Т    В А Р Н А

 

П О К А Н А

 

за публично обсъждане на проекто-бюджета за 2014 год. и намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Аксаково през 2014г.

 

Кметът на Община Аксаково, на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на община Аксаково, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички, които ползват услуги на територията на общината за обсъждане на проекто-бюджета за 2014г. и обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Аксаково през 2014г., съгласно чл.15 от Закона за общинския дълг и раздел VІІ от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в община Аксаково.

 

І. Публичното обсъждане на проектобюджета за 2014г., ще се проведе по следния график:


                  22.11.13 г. :

                  - гр. Аксаково, сградата на Общински детски комплекс          - 17:00 ч.

             

                  25.11.13 г. :

                          с. Слънчево, сградата на читалището                                      - 13:00 ч.  

                          гр. Игнатиево, сградата до читалището                                  - 17:30 ч.       

 

                  26.11.13 г. :

                   - с.Крумово, сградата на клуба на пенсионера                              - 13:00 ч.           

                   - с. Засмяно, сградата на кметството                                               - 15:30 ч.

 

                  27.11.13 г. :

                   - с.Осеново, сградата на кметството                                               - 13:00 ч.

                   - с. Климентово, сградата на кметството/читалището                - 15.30 ч.

                   - с. Кичево, сградата на читалището                                               - 17:30 ч.

 

                                                   

 

Проекто-бюджетът за 2014г. ще бъде публикуван и на сайта на Община Аксаково.

 

       ІІ. Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Аксаково  ще се проведе в гр.Аксаково – 17,00 ч. на 22.11.2013г. в сградата на Общински детски комплекс.

 

През 2014г. Община Аксаково предвижда поемането на дългосрочен общински дълг за съфинансиране по проект „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

        1.Предназначение на проекта - Да се изпълнят инфраструктурни мерки за подобряване на водоснабдителната и канализационната системи на гр. Аксаково, община Аксаково. Намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) пречистване и заустване на битовите отпадни води от агломерации с над 10 000е.ж.

        2.Стойност –  до 13 482 600 лв.

        3.Начин на финансиране – безвъзмездна помощ по договор № DIR-51011116-С039, собствено финансиране и кредит

        4.Начин на обезпечаване – учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Аксаково, съгласно определеното в чл.6 от Закона за общинския дълг.

       Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на общината.

      

 

  

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.