Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.411

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

 

Уведомяват се наследниците на Съби Йорданов Димов, наследниците на Васил Цветков Неделчев,  Стоян Илиев Габровски и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-36/24.04.2014 г. подадено от Олег Йорданов Груев, чрез пълномощник, относно новообразуван имот №510.411, по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ за одобряване оценка на  придаваеми части към горецитирания имот.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

        

 

ИНЖ. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

 

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


 1. Основна рубрика: Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 2. Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.615
 3. Местност „Над асфалта” - №103.1613
 4. Местност „Студен кладенец\\" - №503.95
 5. Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.736
 6. Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.479
 7. Местност „Над асфалта” - №103.1625
 8. Местност „Над асфалта” - №103.1616
 9. Местност „Доброглед” - №238
 10. Местност „Сухата чешма” - №504.737
 11. Обявление - издадени заповеди за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/
 12. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.614
 13. Местност „Над асфалта\\" - №103.1616
 14. Местност „Старите лозя” - №500.318, №500.438, №500.443, №500.445
 15. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.169
 16. Местност „Старите лозя” - №79.558
 17. Местност „Кум тепе” - №501.1709
 18. Местност „Терасите” - № 100.1573
 19. Местност „Вълчан чешма” - №508.2164
 20. Местност „Лозите” - №501.25
 21. Местност „Вълчан чешма” - № 505.1600
 22. Местност „Панорама-I-II-III” - № 506.14
 23. Местност „Старите лозя” - № 500.266
 24. Местност „Старите лозя” - № 500.412
 25. Местност „Старите лозя” - № 500.406
 26. Местност „Черноморска панорама” / „Ювез”/ - № 600.136
 27. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.681
 28. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.554
 29. Местност „Лозите” - №501.365
 30. Местност „Старите лозя” - №79.420 , №79.524 и №79.600
 31. Местност „Лозите
 32. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.3135
 33. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - № 510.3136
 34. Местност „Старите лозя” - №500.127
 35. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.39
 36. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.512
 37. Местност „Над асфалта” - №103.1616
 38. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.479
 39. Местност „Ментеше” - 49.460
 40. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3199
 41. Местност „Терасите" - №100.1551; №100.1505
 42. Местност „Вълчан чешма” - №501.1841
 43. Местност „Лозите" - №501.677
 44. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.761
 45. Местност „Вълчан чешма” - №509.1876
 46. Местност „Вълчан чешма” - №509.1693
 47. Местност „Вълчан чешма” - № 509.2100
 48. Местност „Вълчан чешма” - № 503.2148
 49. Местност „Вълчан чешма” - № 503.2162
 50. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3163; №510.3164
 51. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.464
 52. Местност „Старите лозя”, - №79.176
 53. Местност „Ментеше” - №49.263
 54. Местност „Сухата чешма” - №504.442
 55. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.210
 56. Местност „Над асфалта” - №103.94
 57. Местност „Терасите" - №100.130
 58. Местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/ - №504.248
 59. Местност „Старите лозя” - №№ 79.462 и 79.470
 60. Местност „Старите лозя” - №№ 500.239 и 500.340
 61. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.13
 62. Местност „Старите лозя”, - №500.585
 63. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.491
 64. Местност „Сухата чешма” - №504.386
 65. Местност „Ментеше” - №49.460
 66. местност „Лозите" - №501.268
 67. Местност „Кум тепе” - № 501.1687 и 501.1688
 68. Местност „Сухата чешма” - №504.802
 69. Местност „Сухата чешма” - №504.740
 70. Местност „Сухата чешма” - №504.328
 71. местност „Лозите" - №501.59
 72. Местност „Сухата чешма” - №504.482
 73. Местност „Вълчан чешма” - №№509.2145 и 509.2023
 74. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - бивши имоти №№ 292 и 293
 75. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.362; 506.369
 76. Местност „Старите лозя”, - №500.195
 77. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3202; №510.3205; №510.3211
 78. Местност „Терасите" - №100.1511, №100.1521, №100.1522
 79. Местност „Калето” - №102.1576
 80. Местност „Вълчан чешма” - №505.2080
 81. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.411
 82. Местност "Черноморска панорама” - №510.169
 83. Местност „Кум тепе” - №501.1626
 84. Местност "Черноморска панорама” - №510.3135
 85. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.36
 86. Местност „Сухата чешма” - № 504.1201
 87. Местност „Старите лозя”, - №500.268
 88. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.108
 89. Местност „Ментеше” - №№ 49.153 и 49.331
 90. Местност „Старите лозя”, - №500.268.
 91. Местност "Черноморска панорама” - №510.558
 92. Местност „Ментеше” - №49.570 и 49.575
 93. Местност „Вълчан чешма” - №509.2195
 94. Местност "Черноморска панорама” - №№ 510.3104, 510.315, 510.320 и 510.322.
 95. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3156
 96. Местност „Вълчан чешма” - №509.2051
 97. Местност „Вълчан чешма” - №508.2161, №508.2171
 98. Местност „Студен кладенец” - №502.11
 99. Местност „Терасите" - №№ 100.1518, 100.1501, 100.1500 и 100.1519
 100. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.176
 101. местност „Лозите" - №501.654; №501.659; №501.689
 102. Местност „Терасите" - №505.1598
 103. Местност „Студен кладенец” - №502.15
 104. Местност „Кум тепе” - №501.2298
 105. Местност „Терасите" - №100.1513
 106. Местност „Сухата чешма” - №504.1042
 107. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - № 600.137
 108. местност „Лозите" - №№ 501.705, 501.706 и 501.723
 109. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3214
 110. Местност „Терасите" - № 1533-1534-1579-1581-1583
 111. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.787
 112. Местност „Сухата чешма” - №№504.1000, 504.1056 и 504.1078
 113. местност „Лозите" - №501.206
 114. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №№ 510.3171 и 510.3172
 115. Местност „Над асфалта” - №103.106
 116. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.210
 117. Местност „Припешки тераси” - №10.250
 118. Местност „Припешки тераси” - №100.1110
 119. Местност „Терасите" - №100.1538
 120. Местност „Вълчан чешма” - №509.2064
 121. Местност „Терасите" - № 100.1588 и № 100.1506
 122. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.761
 123. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.211
 124. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.380
 125. Местност „Терасите" - № 100.1575, № 100.1579
 126. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.758
 127. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.734
 128. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.707
 129. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.706
 130. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.632
 131. Местност „Сухата чешма” -№504.496
 132. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.300
 133. Местност „Ментеше” - №49.480
 134. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.391
 135. Местност „Ментеше” - №49.501, №49.502
 136. Местност „Терасите" - №100.1578
 137. Местност „Сухата чешма” -№504.636
 138. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.491
 139. Местност „Вълчан чешма” - №509.2163
 140. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3116
 141. Местност „Старите лозя”, - №79.575
 142. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3135; №510.3136
 143. Местност „Кум тепе” - №501.1695
 144. Местност „Терасите" -№100.1500; №100.1501; №100.1518; №100.1519
 145. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.323
 146. Местност „Старите лозя”, - №79.582
 147. Местност „Терасите" - № 100.1580
 148. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3154; №510.3196; №510.3148
 149. Местност „Вълчан чешма” - №505.1602
 150. Местност „Сухата чешма” -№504.415
 151. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.78
 152. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3118
 153. Местност „Старите лозя”, - №79.175
 154. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.741
 155. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.716
 156. Местност „Терасите" - №100.123
 157. местност „Лозите" - №501.369
 158. Местност „Терасите" - № 100.1543
 159. Местност „Старите лозя”, - № 500.441
 160. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.496
 161. Местност „Над асфалта” - №103.1588; №103.1625
 162. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.411 - Текуща страница
 163. Местност „Терасите" - №100.233
 164. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.495 и № 510.682
 165. Местност „Кум тепе” - №501.1650
 166. Местност „Янчова поляна” - пл.№656
 167. Местност „Терасите" - №100.267
 168. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.103
 169. Местност „Ментеше” - №49.137
 170. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.512
 171. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.444
 172. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.443
 173. Местност „Ментеше” - №49.251
 174. Заповеди на областния управител на гр.Варна
 175. Местност „Старите лозя”, - № 500.504
 176. Местност „Старите лозя”, - №№ 500.256 и 500.270
 177. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.726
 178. Местност „Сухата чешма” -№504.414
 179. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.371
 180. Местност „Сухата чешма” -№504.314
 181. Местност „Терасите" - №100.250
 182. Местност „Сухата чешма” -№504.87
 183. Местност „Сухата чешма” -№504.181
 184. Местност „Над асфалта” - №103.91
 185. Местност „Над асфалта” -№103.84
 186. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.108
 187. Местност „Старите лозя”, - № 501.106 и 501.200
 188. Местност „Сухата чешма” -№ 504.382
 189. Местност „Калето” - №102.1577
 190. Местност „Терасите" - №100.1530
 191. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.696
 192. местност „Лозите" - №501-664 и др
 193. Местност - „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.67
 194. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №№ 510.3104, 510.315, 510.320 и 510.322
 195. Местност „Старите лозя”, - №№ 500.525, 500.334 и 500.335
 196. Местност "Черноморска панорама” /„Ювез" - №№ 600.108, 600.109 и 600.110
 197. Местност „Вълчан чешма” - №509.2175
 198. местност „Лозите" - №501.85
 199. Местност „Над асфалта” - №103.90
 200. Местност „Над асфалта” - №103.89
 201. Местност „Над асфалта” - №103.85
 202. Местност „Терасите" - №100.1610
 203. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.460
 204. Местност „Терасите" - №100.257
 205. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.167, 506.175, 506.380 и 9510
 206. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.634
 207. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.358
 208. Местност „Студен кладенец”-”Сюнек пунар” - №502.25
 209. Местност „Сухата чешма” -№504.1017
 210. Местност „Старите лозя”, - №500.335
 211. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.119
 212. Местност "Черноморска панорама” /„Ювез" - №600.101, 600.102 и част от новообразуван имот №600.103
 213. местност „Лозите" - №501.326
 214. Местност „Старите лозя”, - №500.128
 215. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.381
 216. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3127
 217. Местност „Ментеше” - №49.260
 218. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3115
 219. местност „Лозите" - №501.24
 220. Местност „Сухата чешма” - № 504.1166
 221. местност „Лозите" - 501.742; 501.746
 222. местност „Лозите" - №501.241
 223. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - № 510.3175
 224. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.341
 225. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.62
 226. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.60
 227. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.55
 228. Местност „Вълчан чешма” - №509.2066
 229. Местност „Студен кладенец”-”Сюнек пунар” - №502.39
 230. Местност „Сухата чешма” - № 504.1184 и №504.1093
 231. Местност „Студен кладенец”-”Сюнек пунар” - №502.37 и №502.47
 232. Местност „Сухата чешма” - №504.166
 233. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.789
 234. Местност „Сухата чешма” - №№ 504.1104, 504.1166 и 504.1180
 235. Местност „Сухата чешма” - №504.350
 236. Местност „Сухата чешма” - №504.396
 237. Местност „Сухата чешма” -№501.193
 238. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.166
 239. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.29
 240. Местност „Ментеше” - №49.287
 241. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.217
 242. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.532, №510.525
 243. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.103
 244. Местност „Припешки тераси” - № 10.201
 245. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.657
 246. Местност „Сухата чешма” - №504.408
 247. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.214
 248. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.67
 249. Местност „Сухата чешма” -№№ 504.1153, 504.1054, 504.1079, 504.1112 и 504.1113
 250. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.268
 251. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.270
 252. Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.54
 253. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.29
 254. местност „Лозите" - №501.188
 255. Местност „Кум тепе” - №501.1620
 256. Местност „Сухата чешма” -№504.685
 257. Местност „Сухата чешма” -№504.418
 258. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.293
 259. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.764
 260. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.740
 261. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.636
 262. Местност „Доброглед" - №989
 263. Местност „Старите лозя”, - №500.197
 264. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.308
 265. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.294
 266. Местност „Вълчан чешма” - № 508.2167
 267. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.715
 268. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.85
 269. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.551
 270. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 271. Местност „Сухата чешма” -№504.718
 272. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.456
 273. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.269
 274. Местност „Сухата чешма” -№504.152
 275. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3138; №510.3139
 276. Местност Черноморска панорама” /„Ювез/ - № 600.137
 277. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.737; №510.3157; №510.3192
 278. Местност „Вълчан чешма” - №508.2043, №508.2129, №508.2165
 279. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.505
 280. Местност „Старите лозя”, - №79.477
 281. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.62
 282. Съобщение от дирекция „Устройство на територията”
 283. Местност „Студен кладенец” - Диана Пейчева Чакърова
 284. Местност „Студен кладенец” - №503.221
 285. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.716
 286. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.381
 287. Местност „Сухата чешма” -№504.378
 288. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.99
 289. Местност „Старите лозя”, - №79.214
 290. Местност „Старите лозя”, - №79.115
 291. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.684
 292. Местност „Сухата чешма” -№504.407
 293. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.55
 294. Местност „Вълчан чешма” - №507.2142
 295. Местност „Сухата чешма” -№507.2021
 296. местност „Лозите" - №501.135
 297. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.634
 298. Одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местностите „Над асфалта” и „Калето”
 299. Одобрен плана на новообразуваните имоти на част селищно образувание „Терасите”,
 300. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3156
 301. местност „Лозите" - №501.205
 302. Местност „Старите лозя”, - №500.6
 303. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.714
 304. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.687
 305. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.652
 306. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.120
 307. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.60
 308. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.692
 309. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.339
 310. Местност „Старите лозя”, - №500.26
 311. местност „Лозите" - №№501.658, 501.656 и 501.657
 312. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3200
 313. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3113; №510.3193; №510.3194
 314. Местност „Старите лозя”, - №500.133
 315. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.657
 316. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.273
 317. местност „Лозите" - №501.193
 318. Местност „Старите лозя”, - № 500.521
 319. Местност „Сухата чешма” - №504.718
 320. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.692
 321. Местност „Сухата чешма” -№504.201
 322. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.729
 323. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.728
 324. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.673
 325. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.561
 326. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.556
 327. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.360
 328. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.164
 329. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - -№510.443; №510.3104; №510.3214
 330. Местност „Старите лозя”, - №500.325
 331. Местност „Старите лозя”, - №79.177
 332. местност „Ментеше” - №49.607
 333. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.740
 334. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.214
 335. Местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/ - №510.54
 336. Местност „Лозите” - №501.301
 337. Местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/ - №510.200
 338. Местност „Вълчан чешма” - №509.2177
 339. Местност „Вълчан чешма” - №509.2056
 340. Местност „Вълчан чешма” - №507.2143
 341. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.271
 342. Местност „Студен кладенец” - №502.32
 343. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3201; 510.3209; 510.3210
 344. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" -№510.3115
 345. Местност „Сухата чешма” -№504.469
 346. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.719
 347. Местност „Вълчан чешма” - №509.2184
 348. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.636
 349. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.456
 350. местност „Ментеше” - №49.96
 351. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.290
 352. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.732
 353. Местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, - №503.264
 354. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.341
 355. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.166
 356. местност „Лозите" - №501.309
 357. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.92
 358. Местност „Студен кладенец - №502.32
 359. Местност Черноморска панорама” - № 510.3213
 360. Местност „Вълчан чешма” - №509.2051
 361. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.723
 362. Местност „Вълчан чешма” - №509.2059
 363. Местност „Сухата чешма” - №504.418
 364. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.308
 365. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.294
 366. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.317
 367. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.671
 368. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.650
 369. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.581
 370. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3131
 371. Местност „Вълчан чешма” - №509.2027
 372. местност „Лозите" - №501.265
 373. Местност „Старите лозя”, - №79.550
 374. Местност „Старите лозя”, - №79.480
 375. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.430
 376. Местност „Сухата чешма" - №504.963
 377. МестностЧерноморска панорама” /„Перчемлията”-№510.3145 ; №510.3138
 378. Местност „Вълчан чешма” - №509.2175
 379. Местност „Ментеше” - №49.477
 380. Местност Черноморска панорама” - бивш имот 290
 381. местност „Ментеше” - №49.469
 382. Местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, - №502.19
 383. Местност „Сухата чешма” - №504.1017
 384. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.514
 385. Местност „Вълчан чешма” - №509.2176
 386. Местност „Вълчан чешма” - №509.2158
 387. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.772
 388. Местност "Черноморска панорама” - №№ 37099.510.3167, 37099.510.3168 и 37099.510.3173
 389. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3114
 390. Местност „Вълчан чешма” - №509.2100
 391. Местност „Вълчан чешма” - №509.2090
 392. местност „Ментеше” - №49.573
 393. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.789
 394. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.741
 395. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - -№510.444, №510.3125
 396. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.745
 397. местност „Ментеше” - №49.287
 398. местност „Лозите" - №501.293
 399. местност „Лозите" - Заповед № 56/19.04.2013г
 400. местност „Лозите" - №501.100
 401. Местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, - №503.240
 402. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - -№510.624 ,-№510.1631 , -№510.3126 ,№510.3127
 403. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.632
 404. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.339
 405. Местност „Сухата чешма” - 504.1168
 406. местност „Лозите" - №501.144
 407. Местност „Старите лозя”, - № 500.132
 408. местност „Ментеше” -№49.513 и №49.546
 409. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.606
 410. Местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, - №503.118
 411. местност „Лозите" - №501.169
 412. Местност "Старите лозя" - №500.428
 413. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.649 и 510.783
 414. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.368 и №506.371
 415. местност „Лозите" - №501.143
 416. Местност „Старите лозя”, - с №79.472 , №79.542 и №79.548
 417. Местност „Старите лозя”, - №79.400 и №79.474
 418. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.207
 419. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.179
 420. местност „Лозите" -№501.240
 421. местност „Лозите" -№№501.658, 501.656 и 501.657
 422. местност „Лозите" -№501.133
 423. Местност „Старите лозя”, - №79.171
 424. Местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, - №502.16, 502.23 и 502.29
 425. Местност ”Припешки тераси” - №10.102, 10.216 и 10.219
 426. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.672
 427. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.122
 428. Местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията” - №510.752
 429. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/ - №№ 600.125 и 600.126
 430. Местност „Вълчан чешма” - №503.2162
 431. Местност „Вълчан чешма” - №№509.2102 и 509.2174
 432. Местност „Сухата чешма” - №№504.378 и 504.382
 433. Местност ”Припешки тераси” - №10.250,10.249,10.160 и 10.159
 434. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.410
 435. Местност „Вълчан чешма” - №509.1876
 436. Местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, - №504.105
 437. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.755
 438. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.251
 439. Местност „Старите лозя”, - № 500.253
 440. Местност „Старите лозя”, - №500.137
 441. местност „Лозите" -№501.252
 442. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.704
 443. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 444. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.200
 445. местност „Ментеше” -№49.481 и №49.483
 446. местност „Лозите" - №501.60
 447. Местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията” - №510.814
 448. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3160
 449. местност „Терасите” - №505.2148
 450. местност „Лозите" -№501.221
 451. местност „Лозите" - №501.84
 452. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.1585
 453. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.783
 454. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.649
 455. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.421
 456. местност „Ментеше” - №49.137
 457. местност „Лозите" - №501.125
 458. местност „Лозите" - №501.122
 459. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.29
 460. местност „Лозите" - № 501.719
 461. местност „Лозите" - № 501.620
 462. Местност „Вълчан чешма” - №509.2064
 463. местност „Терасите” - №№505.2143 и 505.2145
 464. местност „Лозите" - № 501.632
 465. местност „Лозите" - №501.261
 466. местност „Лозите" - №501.100
 467. Местност „Старите лозя”, -№№500.249, 500.354 и 500.416
 468. Местност „Старите лозя”, -№№500.210, 500.224,500 .433 и 500.446
 469. Местност „Сухата чешма” - №504.118
 470. Местност „Вълчан чешма”, - №509.2157
 471. Местност „Старите лозя”, - №500.418
 472. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3159
 473. Местност „Старите лозя” - №500.118
 474. Местност „Терасите” -№№505.2145 и 505.2146
 475. Местност „Лозите” -№№ 501.715 и 501.725
 476. Местност „Старите лозя” - № 500.213
 477. Местност „Лозите” - №501.719
 478. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.92
 479. Местност „Студен кладенец" - № 502.32
 480. Местност "Ментеше" -№ 49.323
 481. Местност „Сухата чешма" - №504.1029
 482. Местност „Студен кладенец" - №503.127
 483. местност „Лозите" - №501.650
 484. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.118
 485. Местност „Лозите” - №501.312
 486. Местност „Лозите” - №501.179
 487. Местност „Лозите” - №501.305
 488. Местност „Лозите” - №501.293
 489. Местност „Лозите” - №501.310
 490. Местност "Ментеше" -№ 49.323 и № 49.533
 491. Местност „Старите лозя” - №№ 500.341, 500.376 и 500.402
 492. Местност „Сухата чешма" - №504.1170
 493. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.235
 494. Местност „Старите лозя” - №79.112
 495. Местност „Камарата"
 496. Местност "Черноморска панорама”/Ювез/ - №600.143
 497. Местност „Старите лозя” - №№500.240 и 500.383
 498. Местност „Старите лозя” - №№500.288 и 500.457
 499. Местност "Ментеше" -№ 10.122
 500. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.167-повторно
 501. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.167.
 502. Местност „Сухата чешма" - №504.729
 503. Местност „Сухата чешма” - №504.382
 504. Местност „Сухата чешма” - №504.619
 505. Местност „Лозите” -№№501.625 и 501.631
 506. Местност „Лозите” - №501.104
 507. Местност „Студен кладенец" - №502.7 и 502.52
 508. Местност „Старите лозя” - №79.171
 509. Местност „Сухата чешма" - №504.85
 510. Местност „Студен кладенец" - №503.40
 511. Местност „Сухата чешма" - №504.620
 512. Местност „Сухата чешма" - №504.718
 513. Местност „Сухата чешма" - №504.451
 514. Местност „Старите лозя” - №500.418
 515. Местност „Студен кладенец" - №502.53
 516. Местност "Ментеше" - №49.570 и №49.572
 517. Местност „Сюнек пунар" - заповед №326/31.07.2012 г.
 518. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.273
 519. Местност „Старите лозя” - №№ 500.321 и 500.246
 520. Местност „Студен кладенец" - №502.20
 521. Местност "Ментеше" - №49.252
 522. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.370, включващ част от имот №292
 523. Местност „Лозите” - №501.37
 524. Местност „Старите лозя” - №№ 500.296, 500.357, 500.361 и 500.331
 525. Местност „Старите лозя” - №№ 500.119, 500.284 и 500.285
 526. Местност „Студен кладенец" - №502.55
 527. Местност „Сухата чешма" - №504.480
 528. Местност „Старите лозя” - № 500.462
 529. Местност „Старите лозя” - № 500.458
 530. Местност „Лозите” - №501.247
 531. Местност „Старите лозя” - №№ 500.322 и 500.226
 532. Местност „Лозите” - №501.286
 533. Местност „Лозите” - №501.137
 534. Местност „Сухата чешма" - №504.755
 535. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 536. Местност „Лозите” - №501.35
 537. Местност „Лозите” - №501.34
 538. Местност „Старите лозя” - №500.10
 539. Местност "Ментеше" - №49.246
 540. Местност "Черноморска панорама”/Ювез/ - №600.147
 541. Местност „Лозите” - №501.172
 542. Местност „Лозите” - №501.145
 543. Местност „Студен кладенец" - №502.13
 544. Местност „Лозите” - № 501.719
 545. Mестност „Сухата чешма: - №504.466
 546. Местност „Студен кладенец" - №502.17 , №502.34
 547. Местност „Лозите” - №№501.619 и 501.623
 548. Местност "Старите лозя” - № 500.381; № 500.311
 549. Местност „Припешки тераси" - №10.102, 10.216 и 10.219
 550. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.92
 551. Местност „Студен кладенец" - № 503.121 и 503.156
 552. Местност „Сухата чешма” -№ 504.1023
 553. Местност „Лозите” - № 501.77,88,90,685 и 686
 554. Местност „Лозите” - № 501.65, 501.66, 501.67, 501.715 и 501.725
 555. Местност "Старите лозя” - № 500.368
 556. Местност „Кум тепе” - № 501.1650
 557. Местност „Ментеше”, - № 49.323
 558. Местност „Лозите” - №501.267
 559. Местност „Ментеше”, - №49.153
 560. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ - №506.229
 561. Местност „Лозите” - №501.219
 562. Местност „Старите лозя” - №№ 500.204 и 500.333
 563. Местност „Студен кладенец” - №503.41
 564. Местност "Сухата чешма" - №503.49
 565. Местност „Лозите” - №501.261
 566. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/, - №600.145
 567. Местност „Студен кладенец" - № 503.43
 568. Местност „Лозите” - №501.83
 569. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/, -№600.146
 570. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/, -№600.144
 571. Местност „Лозите” - имот № 501.712
 572. Местност „Лозите” - №№ 501.633 и 501.634
 573. Местност „Сухата чешма” -№504.343
 574. Местност "Камарата” - имот с пл.№602
 575. Местност „Лозите” - №№ 501.705, 501.706 и 501.723
 576. Местност „Лозите” - №501.612
 577. Местност „Лозите” - №501.22
 578. Местност "Старите лозя” - №500.346, №500.347 и №500.473
 579. Местност „Старите лозя” -№79.565
 580. Местност „Лозите” -№501.290
 581. Местност „Старите лозя” - № 500.339
 582. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.235
 583. Местност „Лозите” -№501.266
 584. Местност „Лозите” -№501.71
 585. Местност „Лозите” -№501.86
 586. Местност "Сухата чешма" - №504.343
 587. Местност "Старите лозя” - №500.419
 588. Местност „Лозите” - №№ 501.636, 501.640 и 501.647
 589. Местност „Студен кладенец" - №504.157
 590. Местност „Лозите” - №№501.637, 501.639, 501.650 и 501.652
 591. Местност „Сухата чешма" -
 592. Местност „Лозите” - №501.198
 593. Местност "Старите лозя" - №79.496
 594. Местност "Сухата чешма" - №504.174
 595. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.218
 596. Заповед 192 - Местност "Ментеше" - № 49.529
 597. Заповед 15 за 504.361 - Поправка
 598. Заповед 6 за №504.397
 599. Заповед 5 за 504,449
 600. Местност „Студен кладенец" - №503.223
 601. Местност „Студен кладенец" - №502.46
 602. Местност „Студен кладенец" - №№ 502.44 и 502.218
 603. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/, -№600.129
 604. Местност „Ментеше”, -№49.534
 605. Местност „Сухата чешма” -№504.312
 606. Местност „Сухата чешма” -№504.464
 607. Местност „Сухата чешма” -№504.657
 608. Местност „Сухата чешма” -№504.666
 609. Местност „Сухата чешма” -№ 504.1025, №504.999
 610. Местност „Студен кладенец" -№503.231
 611. Местност "Старите лозя” -№500.135
 612. Местност "Старите лозя” -№500.243
 613. Местност "Старите лозя” -№500.278
 614. Местност „Лозите” - №№501.626, 501.627 и 501.628
 615. Местност "Старите лозя” -№ 500.348, № 500.304, № 500.206, № 500.308,
 616. Местност „Лозите” -№501.33
 617. Местност „Лозите” - №501.113
 618. Местност „Лозите” - №501.160
 619. Местност „Студен кладенец" -№502.14
 620. Местност „Студен кладенец" -№503.87
 621. Местност „Студен кладенец" -№503.228
 622. Местност "Старите лозя” -№№500.252 и 500.405
 623. Местност „Ментеше”, -№49.453
 624. Местност "Старите лозя” -№500.113
 625. Местност „Сухата чешма” -504.1029
 626. Местност "Старите лозя” -№№500.432 и 500.3096
 627. Местност "Старите лозя” -№500.343
 628. Местност „Лозите” - №501.621
 629. Местност „Лозите” - №501.89
 630. Местност „Лозите” - №501.251
 631. Местност „Старите лозя” -№500.118
 632. Местност „Студен кладенец" - №504.104
 633. Местност „Сухата чешма" - №504.153
 634. Заповед №78 - местност „Лозите” - №501.249
 635. Заповед №102 - местност „Лозите” - №501.248
 636. Заповед №№ 90 и 91 - местност „Лозите” - №№ 501.190 и 501.188
 637. Местност „Сухата чешма” -№504.454
 638. Местност "Старите лозя” -№№500.282, 500.283 и 500.466
 639. Местност „Студен кладенец" -№504.250
 640. Местност „Лозите” - №501.105
 641. Местност „Лозите” - № 501.617, № 501.618
 642. Местност "Старите лозя” -№79.562
 643. Местност "Старите лозя” -№500.422
 644. Местност „Сухата чешма” - №504.1162 , №504.1169, №504.1170
 645. Местност „Лозите” - №501.652, 501.639, 501.637, 501.650, 501.715 и 501.725
 646. Местност „Студен кладенец" -№502.22 и502.30
 647. Местност „Студен кладенец" -№503.41,503.225, 503.226 и 503.227
 648. Местност „Ментеше”, -№49.76
 649. Местност „Лозите” -№501.60
 650. Местност „Лозите” - №501.181
 651. Местност „Лозите” - №501.116
 652. Местност „Студен кладенец" -№503.219
 653. Местност „Сухата чешма” - №504.1009, №504.1016, №504.1017, №504.1076, №504.1077
 654. Местност "Старите лозя” -№79.480
 655. Местност „Лозите” - №501.141
 656. Местност "Старите лозя” -№500.38
 657. Местност „Лозите” -№501.101
 658. Местност „Сухата чешма” - №504.1037, №504.1038, №504.1150
 659. Местност „Сухата чешма” - №504.393
 660. Местност „Сухата чешма” №504.620
 661. местност „Сухата чешма” -№504.1038
 662. местност „Студен кладенец” - №503.247
 663. местност „Студен кладенец” - №502.21
 664. Местност „Лозите” - №501.53
 665. местност „Сухата чешма” - №504.1159
 666. Местност „Лозите” - №501.222
 667. Местност „Старите лозя” - №500.451
 668. Местност „Старите лозя” - №500.145
 669. Местност „Старите лозя” - №500.494
 670. Местност „Старите лозя” - №№500.393 и 500.399
 671. Местност "Старите лозя” -№500.20
 672. Местност „Лозите” - №501.298
 673. Местност „Лозите” - №501.313
 674. местност „Старите лозя” - №500.417, №500.328, №500.280, №500.404 и №500.430
 675. Местност „Старите лозя” - №500.320, №500.466 и №500.467
 676. Местност „Студен кладенец
 677. Местност "Старите лозя” -№500.301
 678. Местност "Старите лозя” -№500.359
 679. Местност „Сухата чешма” -№504.1022, №504.1023, №504.1076, №504.1157
 680. Местност „Сухата чешма” -№504.1056, №504.1086, №504.1005, №504.1076
 681. Местност "Старите лозя” -№500.27
 682. Местност "Старите лозя” -№500.121
 683. Местност "Старите лозя” -№500.127
 684. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/, -№600.140
 685. Местност „Сухата чешма” -№504.1039 и №504.1040
 686. Местност „Лозите” - №501.704 и №501.711
 687. Местност „Лозите” - №№501.605, 501.606, 501.607 и 501.717
 688. Местност „Лозите” -№501.192
 689. Местност "Старите лозя” -№500.110
 690. Местност "Старите лозя” -№79.596
 691. Местност „Ментеше”, -№49.119
 692. Местност „Сухата чешма” -№501.62
 693. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/, -№600.115
 694. Местност „Лозите” -№501.123
 695. Местност "Старите лозя” -№ 500.315
 696. Местност "Старите лозя” -№№500.291, 500.298 и 500.360
 697. Местност "Старите лозя” -№№ 500.225, 500.305, 500.316 и 500.411
 698. Местност "Старите лозя” -№ 500.219
 699. Местност „Студен кладенец" - №503.234, №503.253 и 503.254
 700. Местност „Студен кладенец" - №503.1
 701. Местност „Ментеше”, - №49.602
 702. Местност „Ментеше”, - №49.601
 703. Местност „Сухата чешма” -№504.467
 704. местност „Студен кладенец” - №503.235
 705. Местност „Сухата чешма” -№№504.1066 , 504.1037, 504.810, 504.1071, 504.1173, 504.1175 и 504.1176
 706. Местност „Сухата чешма” -№504.1088 ;№504.1161 ;
 707. Местност „Сухата чешма” -№504.1048 , №504.1049, №504.1050,№504.1051,
 708. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/, - №600.106, 600.107 и 600.111
 709. Местност „Лозите” - №№501.629, 501.653 и 600.652
 710. Местност "Старите лозя” № 500.428
 711. Местност "Старите лозя” -№ 500.400
 712. Местност "Старите лозя” -№ 500.233
 713. Местност "Старите лозя” -№ 500.222
 714. Местност "Старите лозя” №500.139
 715. Местност "Старите лозя” -№500.94
 716. Местност "Старите лозя” -№500.92
 717. Местност „Сухата чешма” -№504.821
 718. Местност „Сухата чешма” -№504.424
 719. Местност „Сухата чешма” -№504.400
 720. Местност „Сухата чешма” -№503.49
 721. Местност „Сухата чешма” -№504.812
 722. местност „Студен кладенец” - №502.18; №502.31
 723. Местност „Сухата чешма” -№504.1166 ;№504.1093
 724. Местност „Лозите” -№501.620;№№501.623 и 501.720
 725. Местност „Сухата чешма” -№504.1104, №504.1184 и №504.1180
 726. Местност „Сухата чешма” -№504.1061
 727. Местност „Сухата чешма” -№504.370
 728. Местност „Студен кладенец" - №503.259
 729. Местност „Лозите” - №501.314
 730. Местност „Лозите” - №501.311
 731. Местност „Лозите” - с №501.142
 732. Местност „Лозите” -№501.112
 733. Местност „Лозите” - №501.97
 734. Местност „Лозите” - №501.91
 735. Местност "Старите лозя” -№500.392
 736. Местност "Старите лозя” -№500.358 и №500.510
 737. Местност "Старите лозя” - №500.352, №500.295 и №500.245
 738. Местност "Старите лозя” - №500.276 и №500.265
 739. Местност „Ментеше”, - №49.254
 740. местност „Сухата чешма” - №504.1157
 741. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/ - №600.114
 742. Местност „Лозите” - №501.707
 743. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.336
 744. Местност .”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.336
 745. Местност „Сухата чешма” - №504.601
 746. Местност "Старите лозя” - №79.116
 747. Местност „Лозите” - №501.154
 748. Местност „Лозите” - №501.220
 749. Местност „Лозите” -№501.47
 750. Местност "Старите лозя” - с №500.82
 751. Местност "Старите лозя” - №500.23
 752. Местност „Сухата чешма” - №504.436
 753. Местност „Студен кладенец” - №502.4
 754. Местност „Лозите” -№501.226
 755. Местност „Лозите” - №501.184
 756. Местност „Лозите” - №501.162
 757. Местност „Лозите” -№501.139
 758. Местност „Лозите” - №501.136
 759. Местност „Лозите” - №501.102
 760. Местност „Сухата чешма” -№504.204
 761. Местност „Студен кладенец" - №503.44
 762. Местност „Лозите” - №501.92
 763. Местност „Лозите” -№501.87
 764. Местност „Лозите” - №501.82
 765. Местност „Лозите” - №501.72
 766. Местност „Лозите” - №501.225
 767. Местност „Лозите” - №501.223
 768. Местност „Лозите” - №501.190
 769. Местност „Лозите” - №501.188
 770. Местност "Старите лозя” -№500.25
 771. Местност "Старите лозя” - №500.140
 772. Местност "Старите лозя” - 500.217, 500.236 и 500.435
 773. Местност „Лозите” - №501.57
 774. Местност „Сухата чешма” - №504.199
 775. Местност „Сухата чешма” - №504.363
 776. Местност „Лозите” - №501.256
 777. Местност "Старите лозя” -№500.167
 778. Местност „Лозите” - №501.98
 779. Местност „Лозите” - №501.258
 780. Местност „Лозите” - №501.191
 781. Местност „Сухата чешма” - №504.1054 ;№504.1079 ;№504.1112;№504.1113 ;№504.1153
 782. Местност „Ментеше”,- №49.70
 783. Местност "Старите лозя” -№500.28
 784. Местност „Сухата чешма” -№504.729
 785. Местност „Сухата чешма” - №504.359
 786. Местност „Лозите” - №501.630
 787. Местност „Сухата чешма” - №504.1047
 788. Местност „Сухата чешма” -№504.1045
 789. Местност „Сухата чешма” - №504.1044
 790. Местност "Старите лозя” -№ 500.512
 791. Местност "Старите лозя” - № 500.511
 792. Местност "Старите лозя” - №№79.419, 79.578 и 79.586
 793. Местност "Старите лозя” -№ 500.397
 794. Местност "Старите лозя” -№ 500.349
 795. Местност "Старите лозя” - № 500.214
 796. Местност "Старите лозя” - №32278.500.364
 797. Местност „Лозите” - №501.249
 798. Местност „Лозите” - №501.111
 799. Местност „Лозите” - №501.62
 800. Местност „Сухата чешма” -№504.691
 801. Местност „Сухата чешма” -№504.1144 ; №504.1158
 802. Местност „Лозите” - №501.673; №501.716; №501.717
 803. Местност „Лозите” - №37099.501.726 -Зап.
 804. Местност "Старите лозя” -№79.180
 805. Местност „Лозите” - №37099.501.620
 806. Местност „Лозите” - №37099.501.726
 807. Местност "Старите лозя” -№500.161
 808. Местност „Лозите” -№501.159
 809. Местност „Ментеше”, - №49.540
 810. Местност „Ментеше”, - №49.160
 811. Местност „Сухата чешма” - №504.154
 812. Местност "Старите лозя” №500.468
 813. Местност „Лозите” - №501.248
 814. Местност "Старите лозя” -№500.172
 815. Местност "Старите лозя” - №500.192
 816. Местност „Лозите” - №501.74
 817. Местност „Сухата чешма” - №504.812
 818. Местност „Сухата чешма” -№504.737
 819. Местност "Старите лозя” - №500.509
 820. Местност „Лозите” - №501.651
 821. Местност „Сухата чешма” - №504.398
 822. Местност „Сухата чешма” - №504.421
 823. Местност „Сухата чешма” - №504.420
 824. Местност „Ментеше”, - №№ 49.465, 49.467 и 49.529
 825. Местност „Сухата чешма” - № 504.449
 826. Местност „Сухата чешма” - № 504.397
 827. Местност „Ментеше”, №49.600
 828. Местност „Сухата чешма” - №504.455
 829. Местност "Старите лозя” - № 500.213
 830. Местност „Ментеше”, №49.541
 831. Местност „Ментеше”, №49.531
 832. Местност „Сухата чешма” - №504.428
 833. Местност „Студен кладенец" - №503.215 ;№503.256;№503.257
 834. Местност „Сухата чешма” - №504.427
 835. Местност „Ментеше”,№49.513 , №49.546
 836. Местност .”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.194
 837. Местност .”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.193
 838. Местност „Ментеше”, -№49.261
 839. Местност "Старите лозя” - № 500.453
 840. Местност "Ментеше" - №49.493
 841. Местност "Ментеше” - №49.454
 842. Местност " Сухата чешма" - №504.353
 843. Местност „Ментеше”, - №49.540
 844. Местност „Ментеше”, - №49.6
 845. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/, - №600.131 , №600.132
 846. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/, - № 600.120 и №600.117
 847. Местност .”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.2
 848. Местност „Сухата чешма” - №504.484
 849. Местност „Сухата чешма” - №504.142
 850. Местност „Черноморска панорама” - № 600.150
 851. Местност „Черноморска панорама”
 852. Местност .”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.380
 853. Местност „Сухата чешма” - №504.412
 854. Местност „Сухата чешма” - №504.754
 855. Местност „Сухата чешма” - №504.577
 856. Местност „Ментеше”, - №49.160
 857. Местност „Лозите”, - №501.651
 858. Местност „Ментеше”, - №49.525; №49.532
 859. Местност „Сухата чешма” - №504.458
 860. Местност „Сухата чешма” - №504.366
 861. Местност „Ментеше” - №49.530
 862. Местност „Ментеше”, - №49.70
 863. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.120
 864. Местност „Ментеше”, - №49.86
 865. Местност „Кум тепе”, - №501.1624, №501.1700 и №501.1637
 866. Местност „Ментеше”, - №49.527 ; №49.528; №49.531
 867. Местност „Ментеше”, - №49.96
 868. Местност "Ментеше”, - №49.150
 869. Местност „Черноморска панорама”/Ювез/, - №600.149
 870. Местност "Ментеше”, - №49.562
 871. Местност "Сухата чешма" - №504.648
 872. Местност „Сухата чешма” - №504.404
 873. Местност "Черноморска панорама”/Ювез -№600.113
 874. Местност "Сухата чешма" -№504.154
 875. Местност "Сухата чешма" -№504.428
 876. Местност "Сухата чешма" - №504.388
 877. Местност "Панорама І, ІІ, ІІІ" - №506.394
 878. Местност "Ментеше" - №49.493; №49.473; №49.474
 879. Местност "Сухата чешма" - №504.621
 880. Местност „Сухата чешма" - №504.321
 881. Местност "Сухата чешма" - №504.119
 882. Местност „Сухата чешма” - с № 504.1080 и 504.1099
 883. Местност "Ментеше" - № 49.541
 884. Местност "Сухата чешма" - №504.659
 885. Местност "Сухата чешма" - №504.385
 886. Местност "Сухата чешма" - №504.358
 887. Местност "Сухата чешма" -№504.79
 888. Местност "Сухата чешма" - №504.398
 889. Местност "Сухата чешма" - №504.383
 890. Местност "Сухата чешма" - №504.166
 891. Местност "Сухата чешма" - №504.369
 892. Местност "Ментеше" - № 49.530
 893. Местност "Ментеше" - №49.167 .
 894. Местност "Ментеше" - № 49.152 и № 59.150
 895. Местност "Ментеше" - №49.226
 896. Местност "Ментеше" - № 49.62
 897. Местност "Ментеше" - № 49.304
 898. Местност "Ментеше" - № 49.116
 899. Местност "Панорама І, ІІ, ІІІ" - №506.86.
 900. Местност "Ментеше" - №49.228
 901. Местност "Старите лозя” - №500.248, 500.453 и 500.496
 902. Местност "Сухата чешма" - №504.121
 903. Местност "Ментеше" - №49.323 и №49.533
 904. Местност "Ментеше" - №49.161
 905. ОБЯВЛЕНИЕ АП 10.35 Припек
 906. Местност "Ментеше" - №49.227
 907. Местност "Ментеше" - №49.505 и №49.506
 908. Местност "Коркулука" - №792
 909. Местност "Ментеше" - №49.150
 910. Местност "Ментеше" - №49.526 и №49.213
 911. Местност "Ментеше" - №49.152
 912. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.4
 913. Местност "Ментеше" - №49.167
 914. Местност "Сухата чешма" - №504.457
 915. Местност "Ментеше" - №49.452
 916. Местност "Ментеше" - №49.451
 917. Местност "Ментеше" - №49.304
 918. Местност "Ментеше" - №49.500
 919. Местност „Ментеше”, - №49.571
 920. Местност „Ментеше”, - 00182.49.454
 921. Местност "Ментеше" - №49.563-564
 922. Местност "Ментеше" - №49.305
 923. Местност "Ментеше" - №49.162
 924. Местност "Ментеше" - №49.116
 925. Местност "Ментеше"
 926. Местност "Ментеше" - №49.468
 927. местност „Ментеше" - №49.161
 928. Местност "Припешки тераси" - №10.251
 929. Местност "Припешки тераси" - №10.175.
 930. Местност "Ментеше" - №49.62
 931. С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.131
 932. Местност "Кум тепе" - №501.1510
 933. Местност „Ментеше” - №49.228
 934. местност „Кум тепе" - №501.1398
 935. Местност „Панорама” - №506.373
 936. Местност „Панорама” - №506.214
 937. местност „Ментеше" - ПНИ
 938. Местност „Ментеше” - №49.515
 939. Местност „Ментеше” - №49.254
 940. Местност „Ментеше”, №49.25
 941. Местност „Ментеше”, №49.186
 942. местност „Ментеше" - №49.180
 943. местност „Ментеше”
 944. местност „Сухата чешма”
 945. Местност „Ментеше”, КР 49
 946. Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.299
 947. местност „Ментеше" - №49.28
 948. местност „Доброглед”
 949. местност „Ментеше" - №49.27
 950. Местност „Ментеше” - №49.508
 951. Местност „Ментеше” - №49.480

Търсене