Проект за Дневен ред за ХLV-та сесия на ОБС - Аксаково на 20.08.2014г.

На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХLV-тасесия на Общински съвет - Аксаково на 20.08.2014г. от 14:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-491/14.08.2014г., относно: Кандидатстванес проект към Норвежкият финансов механизъм 2009-2014г.

2. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-458/05.08.2014г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Аксаковов полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащанепо Договор № 37/3/3220864 за Проект: „Благоустрояване и озеленяванена детски площадки – основен ремонт в УПИ II заозеленяване  кв.44 по планана гр.Аксаково”, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмаза развитие на селските райони 2007-2013 г.”.

3. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-459/05.08.2014г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Аксаковов полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащанепо Договор № 37/3/3130837 за Проект: „Изгражданена център за изложения „Произведено на нашата територия”- ЕТАП  2” в с.Климентово, община Аксаково, по мярка 313 „Насърчаване натуристическите дейности” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”.

4. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-471/08.08.2014г., относно: Определяне на екип от общинска администрацияАксаково за подпомагане управлението и отчитането на Проект: "Основенремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище "Самообразование2006" в с. Зорница, община Аксаково, област Варна", съгласно сключенДоговор за безвъзмездна финансова помощ № 37/3/3210770 от 04.08.2014г., помярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селскитерайони" от "Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.".

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-447/29.07.2014г., относно: Получените командировъчни пари  за второто тримесечие на2014 г.

6. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-452/31.07.2014г., относно: Информацияза изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операциина Община Аксаково към 30.06.2014г.

7. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-453/31.07.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за2014г.

8. Докладна записка свх.№ ОБС-9500-466/06.08.2014г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общинаАксаково.

9. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-461/06.08.2014г., относно: Готовност на училищата и детските градини,разположени  на територията на ОбщинаАксаково за новата учебна 2014/ 2015 година.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–465/06.08.2014г., относно: Промяна на Правилника за организацията и  дейността на „Общинско социалнопредприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/.

11. Докладна записка свх.№ ОБС-9500-463/06.08.2014г., относно: Провеждане на публичен търг с тайнонаддаване за „Продажба на прогнозно количество стоящадървесина на корен по сортиментна ведомост” от поземлени имоти с №№027023, 027024, 027046 и 027060 в землището на с.Новаково, ПИ № 000038 вземлището на с.Климентово, №№033001, 033003, 033037, 021006 и 033007 вземлището на с.Кичево, с обща площ 263 дка.

12. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-457/05.08.2014г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управлениеи разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014г.”.

13. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-460/05.08.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинскасобственост, за продажба на поземлен имот № 010053, представляващ земеделсказемя, с начин на трайно ползване - лозе, в местност „Корията”, по КВС наземлище с.Въглен, община Аксаково.

14. Докладна записка свх.№ ОБС-9500-462/06.08.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект заПУП-ПП за аварийно водоснабдяване на ПИ № 000207 и ПИ № 000212 по КВС наземлище с.Въглен, общ.Аксаково като част от комплексен проект по чл.150 от ЗУТ,предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ запромяна предназначението на имот публична общинска собственост – пасище, мера.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………......

                                         /СВ. ДОБРЕВА/

 

 

/нд

  1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. 3
 3. 2
 4. Решения на ОБС - 2019-2023
 5. Декларации от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 6. Състав на общински съвет
 7. Справки за постъпили предложения от проведените обществени консултации
 8. Наредби и Правилници
 9. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково 2019-2023
 10. Архив - 2015/2019
 11. Архив
 12. Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
 13. Решения на ОБС
 14. Проект за Дневен ред за VIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 21.04.2016г.
 15. Проект за Дневен ред за VIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 18.03.2016г.
 16. Проект за Дневен ред за VII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 02.03.2016г.
 17. Проект за Дневен ред за V-та сесия на ОбС - Аксаково - 28.01.2016г.
 18. Проект за Дневен ред за IV-та сесия на ОбС - Аксаково - 22.12.2015г.
 19. Докладна записка - Частично освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2016 г.
 20. Докладна записка - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 год. на територията на Община Аксаково
 21. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково
 22. Докладна записка - промяна на Правилника за организацията и дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/
 23. Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
 24. Проекти и изменения на Нормативни документи
 25. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково 2015-2019
 26. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 27. Проект за Дневен ред за LХV-та тържествена сесия на ОбС - Аксаково - 30.08.2015г
 28. Съобщение за заседание на ПК на 11.09.2015
 29. Съобщение за сесия на 08.09.2015г.
 30. Проект за Дневен ред за LХІІІ-та тържествена сесия на ОбС - Аксаково - 30.08.2015г
 31. Докладна записка - Допълнение към програмата за реализация на Общ.план за развитие
 32. Проект за Дневен ред за LXII- ра сесия на ОбС - Аксаково - 18.08.2015г
 33. Съобщение за заседание на П.К. на 11.08.2015г.
 34. Съобщение за сесия на ОБС - Аксаково на 29.07.2015г.
 35. Докладна - Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”
 36. Проект за Дневен ред за LX - та сесия на ОбС - Аксаково на 14.07.2015
 37. Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 07.07.2015г
 38. Докладна - Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”
 39. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
 40. Проект за Дневен ред за LIX- та сесия на ОбС - Аксаково - 18.06.2015г
 41. Съобщение за заседание на П.К. на 11.06.2015г.
 42. Проект за Дневен ред за III-ра сесия на ОбС - Аксаково - 08.12.2015г.
 43. Изм. и доп. на Наредбата за реда и у-ята за изд. на разрешение за поставяне на прем. обекти, елементи на гр. обзавеждане и рекламно -информ. елементи
 44. Проект за Дневен ред за LVIІІ - ма сесия на ОбС - Аксаково на 21.05.2015г.
 45. Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 14.05.2015г. и на 15.05.2015г.
 46. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково за 2016 година
 47. Съобщение за заседание на ПК
 48. Проект за Дневен ред за VI-та сесия на ОбС - Аксаково - 25.02.2016г.
 49. Проект за Дневен ред за LVI - та сесия на ОбС - Аксаково на 25.03.2015г.
 50. Проект за Дневен ред за LVIІ - ма сесия на ОбС - Аксаково на 14.04.2015г.
 51. Проект за Дневен ред за LV - та сесия на ОбС - Аксаково на 12.03.2015г.
 52. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково 2011-2015
 53. Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 05.03.2015г.
 54. Проект за Дневен ред за LІV - та сесия на ОбС - Аксаково на 24.02.2015г.
 55. Съобщение за заседания на П.К.
 56. Проект за Дневен ред за LІІІ-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 12.02.2015г.
 57. Проекрт - Актуализация на програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Аксаково
 58. Съобщение за заседания на П.К. на 03.02.2015г. и на 05.02.2015г.
 59. Докладна записка - Приемане на “Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015г.”
 60. План за младежта на Община Аксаково за 2015г.
 61. Годишен отчет за действие за изпълнението на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2014г.
 62. Проект - Програма за закрила на детето за 2015г.
 63. Проект - Отчет за дейността на МКБППМН за 2014г.
 64. Проект за Дневен ред за LІІ-ра сесия на ОБС - Аксаково на 22.01.2015г.
 65. Съобщение за заседание на Постоянната комисия на 20.01.2015г.
 66. Докладна за допълнение на НОАМТЦУ изменение ЗМДТ 2015
 67. Докладна за допълнение на НОАМД изменение ЗМДТ 2015
 68. Съобщение за заседания на П.К. на 16.12.2014г.
 69. Докладна записка - Освобождаване /частично освобождаване/ от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2015 г.
 70. Докладна записка - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 год. на територията на Община Аксаково
 71. Съобщение от L-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 72. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Аксаково
 73. Съобщение от LІ - ва сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 74. Проект за дневен ред за 19.12.2014г.
 75. Проект за Дневен ред за L-та сесия на ОБС - Аксаково на 27.11.2014г.
 76. Проект за Дневен ред за ХLІХ-та сесия на ОБС - Аксаково на 20.11.2014г.
 77. Съобщение от ХLVІІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 78. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Аксаково
 79. Съобщение за заседания на П.К. на 20.11.2014г.
 80. Докладна записка - Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково
 81. Проект за Дневен ред за 48-ма сесия на ОБС - Аксаково.
 82. Докладна записка Предложение за годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Аксаково през 2015г.
 83. Проект за Дневен ред за ХLVIІ-ма сесия на ОБС - Аксаково на 30.10.2014г.
 84. Съобщение за заседание на Председателски съвет на 28.10.2014г.
 85. Съобщение за заседания на П.К. на 14.10.2014г. и Председателски съвет на 16.10.2014г.
 86. Докладна записка - Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Аксаково
 87. zapazeno naredba
 88. Съобщение от ХLVІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 89. Проект за актуализация на програма за разделно събиране на отпадъци
 90. Проект за Дневен ред за ХLVI-та сесия на ОБС - Аксаково на 24.09.2014г.
 91. Съобщение за заседания на П.К. и Председателски съвет на 16.09.2014г.
 92. Съобщение от ХLV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 93. Проект за Дневен ред за ХLV-та сесия на ОБС - Аксаково на 20.08.2014г. - Текуща страница
 94. Съобщение за заседания на П.К. на 14.08.2014г.
 95. Докладна записка - Промяна на Правилника за организацията и дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/
 96. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково
 97. Съобщение от ХLІV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 98. Проект за Дневен ред за ХLІV-та сесия на ОБС - Аксаково на 23.07.2014г.
 99. Съобщение за заседания на Председателски съвет и П.К. на 15.07.2014г. и П.К. на 17.07.2014г.
 100. Докладна записка - Предложение за отмяна на Наредба за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1., т.2 от Закона за общинската собственост
 101. Съобщение от ХLІІІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 102. Проект за Дневен ред за ХLІІІ-та сесия на ОБС - Аксаково на 11.06.2014г.
 103. Съобщение за заседания на П.К. на 03.06.2014г. и Председателски съвет на 05.06.2014г.
 104. Програма за Закрила на детето
 105. Съобщение от ХLІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 106. Проект за Дневен ред за ХLІІ-ра сесия на ОБС - Аксаково на 21.05.2014г.
 107. Съобщение за заседания на П.К. на 15 май 2014г.
 108. Съобщение от ХLІ-ва сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 109. Проект за Дневен ред за ХLІ-ва сесия на ОБС - Аксаково на 23.04.2014г.
 110. Съобщение за заседания на П.К. на 14 и 15 април 2014г.
 111. Съобщение от ХL-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 112. Проект за Дневен ред за ХL-та сесия на ОБС - Аксаково на 26.03.2014г.
 113. Съобщение за заседания на П.К. на 18 и 20.03.2014г
 114. Проект за Дневен ред за ХХХIX-та сесия на ОБС - Аксаково
 115. Съобщение от ХХХVІІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ"
 116. Проект за Дневен ред за ХХХVІІІ-ма сесия на ОБС - Аксаково
 117. План за младежта на Община Аксаково за 2014г.
 118. Отчет за младежките дейности заложени в плана за младежта на Община Аксаково за 2013г.
 119. Съобщение за заседания на П.К. на 21.02.2014г.
 120. Съобщение от ХХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ"
 121. Проект за Дневен ред за ХХХVІІ-ма сесия на ОБС - Аксаково
 122. Съобщение за заседание на Постоянните комисии през м.Февруари
 123. Проект за Дневен ред за ХХХVІ-та сесия на ОБС - Аксаково
 124. Съобщение за заседания на П.К. на 14.01.2014г.
 125. Съобщение от ХХХІV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ
 126. Съобщение за XХХV-та сесия на Общински съвет – Аксаково
 127. Проект за Дневен ред за ХХХІV-та сесия на ОБС- Аксаково - 11.12.2013г.
 128. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС- Аксаково
 129. Съобщение от ХХХІІІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ
 130. Проект за Дневен ред за ХХХІІІ-та сесия на ОБС- Аксаково, свикана на 06.11.2013г.
 131. Съобщение за заседанията на П.К. на 31.10.2013г.
 132. Съобщение от ХХХІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ
 133. Проект за Дневен ред за ХХХІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково на 09.10.2013г.
 134. Съобщение за заседание на П.К. през м.Октомври
 135. Проект за дневен ред за ХХХІ-ва сесия на ОБС-Аксаково -13.09.2013г.
 136. Проект на Специфични правила за публично-частно партньорство на Община Аксаково
 137. Съобщение за заседания на П.К. през м.Септември
 138. Проект за дневен ред за ХХХ-та сесия на ОБС-Аксаково
 139. Съобщение от ХХІХ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 140. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС- Аксаково през м.Юли
 141. Докладна записка - Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2013г.
 142. Съобщение за ХХVІІІ-ма сесия
 143. проект за Дневен ред за ХХІХ-та сесия на ОБС - Аксаково
 144. Съобщение от ХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 145. проект за Дневен ред за ХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково на 03.07.2013г..
 146. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС-Аксакаво през м.Юни
 147. Съобщение
 148. съобщение от ХХV-та сесия, на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ
 149. проект за Дневен ред за ХХV-та сесия на ОБС-Аксаково на 28.05.2013г.
 150. Съобщение за заседание на П.К. на ОБС - Аксаково
 151. Съобщение от ХХІV-та сесия, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 152. Проект за Дневен ред за ХХІV-та сесия на ОБС - Аксаково на 29.04.2013г.
 153. Съобщение за заседание на П.К. на ОБС - Аксаково през м.Април
 154. Съобщение от ХХІІІ-та сесия, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 155. Архив на съобщения
 156. Съобщение от ХХІІ-ра сесия, на основание чл.124Б, ал.2 от ЗУТ.
 157. СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ
 158. РЕШЕНИЕ № 18.4/ 29.11.2012г.
 159. РЕШЕНИЕ № 18.3/ 29.11.2012г
 160. Архив на Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково
 161. Постоянни комисии на общински съвет
 162. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково - 2007 - 2011г.

Търсене