Заповед №868 от 29.10.2014г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозванеЗАПОВЕД
 
№ 868
гр. Аксаково, 29.10.2014 г.

 

С оглед определяне границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Аксаково, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

І. Районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Аксаково за 2015 г., както следва:

 1. Всички имоти в строителните граници на гр. Аксаково, вкл. селищни образувания „Янчова поляна”, „Терасите”, масиви № 37, 39 и ПИ № 034061 в землищните граници на гр. Аксаково;
 2. Всички имоти в строителните граници на с. Доброглед, вкл. селищно образувание „Доброгледски лозя”;
 3. Всички имоти в строителните граници на с. Долище, вкл. селищно образувание „Трите воденици”;
 4. Всички имоти в строителните граници на с. Кичево, вкл. селищни образувания „Черноморска панорама”, „Лозите” и „Могилите” и масиви № 42 и 46 в землищните граници на с. Кичево;
 5. Всички имоти в строителните граници на с. Орешак, вкл. селищно образувание „Студен кладенец”;
 6. Всички имоти в строителните граници на с. Осеново, вкл. вилна зона „Кранево”, селищни образувания „Панорама I”, „Панорама II”, „Панорама III”, „Черноморска панорама”, „Могилите” и масиви № 1, 28 и 30 в землищните граници на с. Осеново;
 7. Всички имоти в строителните граници на с. Генерал Кантарджиево и масиви № № 109, 114, 134, 135, 136, 143, 144, 147, 148 и 150 в землищните граници на с. Генерал Кантарджиево;
 8. Всички имоти в строителните граници на гр. Игнатиево, вкл. местност по § 4 „Старите лозя”;
 9. 9. Всички имоти в строителните граници на с. Водица, вкл. имот с кад. № 237 от КВС на с. Водица;
 10. Всички имоти в строителните граници на с. Яребична, вкл. имоти с идентификационни номера 87518.27.107, 87518.27.108 и 87518.27.14 по кадастралната карта на с. Яребична;
 11. Всички имоти в строителните граници на с. Припек, вкл. местност „Припешки тераси”;
 12. Всички имоти в строителните граници на населените места на територията на Община Аксаково: с. Ботево, с. Въглен, с. Засмяно, с. Зорница, с. Изворско, с. Климентово, с. Крумово, с. Куманово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Радево и с. Слънчево.                      

 

 

ІІ. За имоти, попадащи в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване да се заплаща такса за следните дейности:

 1. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 3. Почистване, в това число и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

ІІІ. За имоти, попадащи извън районите на организирано сметосъбиране, находящи се на територията на Община Аксаково да се заплаща такса само за:

 1. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 2. Почистване, в това число и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

 1. IV. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване, съобразно разставената съдова система:
 2. За гр. Аксаково, вкл. селищни образувания, масиви и имот по т.I.1 от н.з.

Кофи тип „Мева” 0,11 м3 - един път седмично, а за разположените на ул. „Георги Петлешев” от № 27 до № 58 - ежедневно.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - ежедневно в регулационните граници на гр. Аксаково и три пъти седмично в селищните образувания, масиви и имот по т.I.1 от н.з.

           

 1. За гр. Игнатиево и местност по т. І.8. от н.з.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 140 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Ботево, с. Радево, с. Крумово, с. Засмяно, Зорница, с. Новаково и с. Водица, вкл. имот по т. І.9 от н.з.

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 40 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 40 пъти годишно

     

 1. За с. Любен Каравелово

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 42 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 42 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Долище и селищно образувание по т. I.3 от н.з.;

с. Генерал Кантарджиево и масиви по т.I.7 от н.з;

с. Орешак и селищно образувание по т. I.5 от н.з.;

с. Климентово, с. Въглен, с. Куманово и с. Яребична, вкл. имоти по т. І.10 от н.з.

Контейнери тип „ Бобър” 1,1 м3 - 56 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 56 пъти годишно

 

 1. За населените места, както следва:

с. Кичево, вкл. селищни образувания и масиви по т.I.4 от н. з;

с. Осеново, вкл. вилна зона, селищни образувания и масиви по т.I.6 от н.з;

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 - 59 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 59 пъти годишно

 

 

 1. За населените места, както следва:

с. Доброглед, вкл. селищно образувание „Доброгледски лозя”;

с. Припек, вкл. местност „Припешки тераси”;

с. Слънчево и с. Изворско

Контейнери тип „Бобър” 1,1 м348 пъти годишно

      Кошчета за битови отпадъци - 48 пъти годишно

 

 1. V. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Зам.- кмета на Община Аксаково – Румяна Радилова.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Секретаря на Община Аксаково, Зам.-кмета на Община Аксаково – Руска Илиева, Директора на дирекция ИПЕПП, Началник отдел МДТ при Община Аксаково и фирма „Технокар” ЕООД - за информация и изпълнение, на Кметове и Кметски наместници - за публично обявяване.

 

 

 

 

инж. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

И.Д. Кмет на Община Аксаково

Съгл. Заповед № 848/28.10.2014 г.

 

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.