Съобщение до всички собственици на пчели

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на растителнозащитните мероприятия при земеделските култури през стопанската 2014/2015 г., Ви информираме че е задължително спазването на изискванията на новият Закона за защита на растенията, който въвежда в националното законодателство изискванията на Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди.

По-долу Ви предоставяме кратка информация, включващата основните промени свързани с провеждане на растителнозащитните мероприятия с авиационна техника и необходимите документи за издаване на разрешение за въздушно пръскане в случаите на изключение, а именно:

Съгласно чл. 107, т. 3 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) се забранява прилагането на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане!

Като изключение от забраната продукти за растителна защита могат да се прилагат, чрез въздушно пръскане само след писмено разрешение, издадено от директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), при опасност за растенията и растителните продукти, при условията посочени в чл. 109 и чл.110 от ЗЗР.

 

Съгласно чл. 110 от ЗЗР:

(1) За получаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита, чрез въздушно пръскане земеделските производители подават в ОДБХ-Варна заявление по образец най-малко 6 дни преди датата на третирането.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

  1. предписание за прилагане на продукти за растителна защита поради опасност за растенията и растителните продукти, издадено от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство";
  2. индивидуализиращи данни за имотите, които ще се третират;
  3. копие от договор с авиационния оператор, който ще извършва въздушното пръскане;
  4. декларация по образец за съответствие с изискването по чл. 109, ал. 2, т. 5.

(4) В тридневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 директорът на ОДБХ-Варна или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане или мотивирано отказва издаването му, когато не са спазени изискванията на чл. 109.

(5) Разрешението по ал. 4 се издава за срок не по-дълъг от 5 дни и се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 8. Разрешението съдържа и мерки и срокове, необходими за своевременното предупреждаване на населението и за опазване на околната среда в близост до площта, която ще бъде третирана.

 

Съгласно чл. 112. Лицата, които употребяват продукти за растителна защита с наземна техника или чрез въздушно пръскане, уведомяват лично собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти за растителна защита

 

Информирам Ви, че Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности е все още в сила и е необходимо да се спазват и изискванията залегнали в нея.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.