Актуализирана бюджетна прогноза 2016-2018г. ІІ етап
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АКСАКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Руска Георгиева Илиева – И.Д. Кмет на Община Аксаково, съгласно заповед
№ 532/27.07.2015г. на Кмета на Община Аксаково
 
ОТНОСНО: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на Община Аксаково.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В изпълнение на Решение на Министерски съвет № 62 от 30.01.2015 г. за откриване на бюджетната процедура за 2016 г. за втория етап на процедурата, в срок до 01.09.2015 г. Община Аксаково следва да представи в Министерство на финансите бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. в частта за местните дейности. С БЮ №1/11.02.2015 г. Министерство на финансите с БЮ №3/03.07.2015г. даде указания за изпълнение на втори етап от бюджетната процедура за 2016 г.

На основание чл.82, ал.2 от Закона за публичните финанси, Кметът на общината организира съставянето на бюджетната прогноза при спазване указанията на Министъра на финансите, процедурите и правилата за съставяне, изпълнение и отчет на бюджета в Интегрираната система за финансово управление и контрол на Община Аксаково.

Актуализираната бюджетна прогноза на Община Аксаково за 2016г.-2018 г., в частта за местните дейности, в т.ч. предварителния проекто- бюджет за 2016г., е съставена на базата на:

- разпоредбите на Закона за публичните финанси;

- указанията на Министъра на финансите;

- Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аксаково;

- Процедурите и правилата за съставяне, изпълнение и отчет на бюджета в Интегрираната система за финансово управление и контрол на Община Аксаково;

- Одобрените параметри със Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2015г.;

- уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат еднократните разходи от бюджета през предходната година;

- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягащи местните дейности в общината;

- новите и закриващите се структури и функции към момента на съставянето на прогнозата;

- разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за приемане на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. по Решение на Министерски съвет № 276/28.04.2015г.

- одобрената с Решение на Министерски съвет № 267 от 2015г. средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018г.;

- приетите от общинския съвет стратегии и прогнози за развитие на общината;

- фискалните правила и ограничения, предвидени в Закона за публичните финанси;

- предложенията на второстепенния разпоредител с бюджет и на местната общност.

При разработването на актуализираната бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. са взети предвид:

- предприемане на мерки за подобряване на финансовата дисциплина;

- поемане на ангажименти за разходи при обезпечен бюджет;

-своевременно разплащане на задълженията и недопускане на просрочия;

- приоретизиране на политики и програми, преглед на ефективността на предоставяните публични услуги и елиминиране на неефективни разходи;

- засилване ролята на вътрешния одит.

Местните приходи са планирани на база реалната оценка, съобразена със Закона за местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им през последните три години.

Данъкът върху придобиване на имущество е разчетен в размер на 3%, данъкът върху недвижимите имоти е диференциран по населените места на територията на общината в рамките от 1,54 до 2,0 на хиляда, като се запазват определените размери от 2015 г. Приходите от таксата за битови отпадъци са предвидени в размер близък до определения през 2015 г., на база необходимите разходи за осъществяване на дейноста и имайки предвид че все още не е приета новата база за изчисляване на таксата. Отчетено е и прогнозното намаление на отчисленията по чл.64 от ЗУО, при постигане на целите за намаляване на отпадъците, както и събраните по специална сметка на Общината обезпечения за закриване и следексплоатационни грижи на действащото депо.

Собствените приходи от такси от административни услуги и доходи от собственост са предвидени в близък до очакваното изпълнение през текущата година размер, като за технически услуги са завишени.

Постъпленията от продажба на нефинансови активи са планирани съобразно проект на програмата за разпореждане с имотите – общинска собственост, отчитайки влиянието на финансово-икономическата криза и непостоянния им характер.

В актуализираната бюджетната прогноза са предвидени разходи за лихви и погашенията по общинския дълг, който е поет за финансиране на междинните плащания, собствения принос и непредвидените разходи по проект "Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”. Динамиката и състоянието на общинския дълг е видно от Приложение № 4.

Трансферите за местните дейности и целевата субсидия за капиталови разходи са заложени съгласно одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. размери.

Разходната част на актуализираната бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. в частта за местните дейности е съставена съобразно указанията на Министъра на финансите, действащите законови и подзаконови нормативни актове, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аксаково и задълженията, произтичащи от решенията на Общинския съвет, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност.

Разходите за заплати и осигуровки в актуализираната бюджетната прогноза за 2016–2018 г. са предвидени при запазване на размера на работните заплати за периода, отчитайки необходимата численост на персонала в местните дейности и прогнозна численост на персонала за изпълнение мерките за устойчивост на социалните проекти на Общината.

Средствата за “Издръжка” във всички дейности са предвидени за: храна, постелен инвентар и облекло, учебни разходи, материали, вода, горива, електроенергия, текущи ремонти, разходи за външни услуги, данъци, такси, застраховки, командировки, обещетения, помощи, глоби, лихви, социално-битово и културно обслужване /СБКО/ и др. Разходите за издръжка са съобразени с уточнените натурални и стойностни показатели през 2015 г. и предвижданите промени в предоставянето на публичните услуги през 2015 г., като е предвидено минимално увеличение на издръжката през периода 2016–2018г., съобразно планираното изпълнение на разходите за 2015г.

Като резерв в местните дейности са планирани средства за покриване на непредвидени разходи и за съфинансиране на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

По видове на приходите и разходите, както и направлението на разходите по функции се вижда от Приложение №1 – Таблица за актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018г. на постъпленията от местни приходи и на раздходите от местни дейности.

Прогнозата за общинските сметки за средствата от Европейския съюз, показана в Приложение № 2, е съставена по основни показатели – приходи, помощи и дарения, разходи, бюджетни взаимоотношения, бюджетно салдо и финансиране на бюджетното салдо, като са взети предвид проектите, които следва да приключат през първата година от периода и подадените за разглеждане проекти по действащите програми към настоящия момент. За следващия програмен период няма отворени мерки за кандидатстване, поради което все още не можем да определим приоритетите и да прогнозираме средствата за периода 2017-2018г.

През прогнозния период общинска администрация непрекъснато ще полага усилия за осигуряване на допълнителни средства от актуални програми и организации, които подкрепят общински проекти.

Капиталовите разходи са планирани на база анализ на обектите от Поименния списък на капиталовите разходи за 2015 г., на преходните обекти от 2014 г. и прогнозите за 2016-2018 г. Инвестиционната политика на Общината за периода 2016-2018 г. е изразена в Поименен списък за капиталови разходи за актуализираната бюджетната прогноза за 2016-2018 г. - Приложение №3.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г., Решение на Министерски съвет № 62 от 30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016 г., Указание БЮ №3/03.07.2015 г. на Министъра на финансите и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аксаково, предлагам , Общински съвет Аксаково да вземе следните

 

Р Е Ш Е Н И Я :

 

  1. Одобрява актуализираната бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на раздходите за местни дейности на Община Аксаково, в т.ч. предварителния проекто- бюджет за 2016г., съгласно Приложение № 1 към докладната записка.
  2. Одобрява актуализиранат прогноза за сметките на Община Аксаково за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложение № 2 към докладната записка.
  3. Одобрява Поименен списък за капиталови разходи за актуализираната бюджетната прогноза за 2016-2018 г. на Община Аксаково, съгласно Приложение № 3 към докладната записка.
  4. Одобрява актуализираната прогноза за динамиката и състоянието на общинския дълг за периода 2016-2018 г. на Община Аксаково, съгласно Приложение №4 към докладната записка.

 

Приложения:

 

  1. Приложение №1 – Таблица за актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018г. на постъпленията от местни приходи и на раздходите за местни дейности на Община Аксаково;
  2. Приложение № 2 - Актуализирана прогноза за общинските сметки за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково;
  3. Приложение №3- Поименен списък на капиталовите разходи за актуализираната бюджетна прогноза за 2016-2018 г. на Община Аксаково;
  4. Приложение №4 - Актуализирана прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и при намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016–2018 г. на Община Аксаково

 

С уважение,

 

РУСКА ИЛИЕВА

И.Д. Кмет на Община Аксаково

Съгласно заповед № 532/27.07.2015г. на Кмета на Община Аксаково

 

Съгласували:

Ат.Цачева

инж.Св.ДобревТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.