Проект - „Община Аксаково-подкрепа за независим живот“ BG05M9OP001-2.002-0008-C001


На 17 септември 2015 г. община Аксаково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика за финансиране на проект „Община Аксаково – подкрепа за независим живот“ по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социалне фонд. Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до интегрирани услуги за социално включване в отговор на индивидуалните потребности, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. Специфична цели , които си е поставил са: 1. Разширяване дейността на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда чрез предоставяне на услуги в общността, в това число и рехабилитационни услуги; 2.           Създаване на условия за преодоляване на бедността, чрез осигуряване на трудова заетост на безработни лица от община Аксаково в сектора на общинската социална икономика, както и връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Проекта ще разшири дейността на Звено за предоставяне на почасови услуги в домашна среда, което бе създадено към общинско социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж като се предоставят и услуги в общността. В рамките на проекта ще се предоставят рехабилитационни услуги, които са иновативни за община Аксаково. В звеното ще бъдат заети 30 лица- 20 лични асистенти, 10 домашни помощници, които ще предоставят услуги на минимум 40 потребители от целевата група.

18.09.2015


 


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития