Местност „Янчова поляна” - №510.259

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за одобряване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се Златка Димитрова Димитрова, Светлана Димитрова Павлова, Тина Михайлова Парушева-Боршицки и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 78 от 07.04.2016 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката на 4 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот №510.259 по ПНИ на  СО „Янчова поляна”, местност „Янчова поляна”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-15-7706-235/12.03.2015 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх. № УТ 53-9/01.03.2016 г. подадено от Валентина Иванова Манова.

Заповед № 78 от 07.04.2016 г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 


 1. Основна рубрика: Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 2. 3
 3. 2
 4. 2016г.
 5. Местност „Старите лозя” - № 79.595
 6. Местност „Старите лозя” - № 79.584
 7. Местност „Старите лозя” - № 79.527
 8. Местност „Ментеше” - №49.4
 9. Местност „Терасите\\" - №100.1548
 10. Местност „Лозите\\" - №501.204
 11. Местност „Сухата чешма\\" - №504.604
 12. Местност „Старите лозя” - № 79.549
 13. Местност „Старите лозя” - № 79.541
 14. Местност „Старите лозя” - № 79.507
 15. Местност „Старите лозя” - № 79.453
 16. Местност „Старите лозя” - № 79.554
 17. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.750
 18. Местност „Янчова поляна” - №510.1210
 19. Местност „Янчова поляна” - №510.1209
 20. Местност „Янчова поляна” - №510.1213
 21. Местност „Старите лозя” - № 500.379
 22. Местност „Сухата чешма\\" - № 504.487
 23. Местност „Янчова поляна” - №510.1202
 24. Местност „Янчова поляна” - №510.1264
 25. Местност „Янчова поляна” - №510.1263
 26. Местност „Янчова поляна” - №510.600
 27. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.3181
 28. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.3188
 29. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.485
 30. Местност „Старите лозя” - №500.570
 31. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.432
 32. Местност „Старите лозя” - №500.179, 500.185, 500.437, 500.455, 500.508, 500.526 и 500.556
 33. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.3115, 510.390, 510.218, 510.219 и 510.392.
 34. Местност „Янчова поляна” - №510.262
 35. Местност „Старите лозя” - № 500.368
 36. Местност „Янчова поляна” - №510.418
 37. Местност „Старите лозя” - №500.514
 38. Местност „Старите лозя” - №500.452
 39. Местност „Старите лозя” - №500.443
 40. Местност Доброгледски лозя” - №501.1401
 41. Местност Доброгледски лозя” - №502.1247
 42. Местност Доброгледски лозя” - №502.1243
 43. Местност Доброгледски лозя” - №502.1104
 44. Местност Доброгледски лозя” - №501.1425
 45. Местност Доброгледски лозя” - №501.1446
 46. Местност Доброгледски лозя” - №501.1476
 47. Местност Доброгледски лозя” - №502.1106
 48. Местност Доброгледски лозя” - №502.1248
 49. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.307
 50. Местност Доброгледски лозя” - №501.663
 51. Местност „Терасите\\" - №100.1514
 52. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.198
 53. Местност „Вълчан чешма” - №503.2162
 54. Местност „Янчова поляна” - №504.189
 55. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.299
 56. Местност „Янчова поляна” - №510.316
 57. Местност Доброгледски лозя” - №501.100
 58. Местност „Янчова поляна” - №510.1272
 59. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.398
 60. Местност „Черноморска панорама” - №600.22
 61. Местност Доброгледски лозя” - №501.227, 236, 243, 244, 254, 255, 256, 257 и 260
 62. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.380
 63. Местност Доброгледски лозя” - №501.1396
 64. Местност „Старите лозя” - №500.179, 500.185, 500.437, 500.455, 500.508, 500.526 и 500.556.
 65. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.711
 66. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.512
 67. Местност „Янчова поляна” - №510.282
 68. Местност „Терасите” - № 100.1571
 69. Местност „Терасите” - № 100.1566
 70. Местност „Терасите” - № 100.1541
 71. Местност „Сухата чешма\\" - №504.590
 72. Местност „Доброгледски лозя” - №501.755
 73. Местност „Сухата чешма” - №504.585
 74. Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.396
 75. Местност „Вълчан чешма” - №501.1682
 76. Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.3
 77. Местност „Янчова поляна” - №510.1276
 78. Местност „Янчова поляна” - №510.1208
 79. Местност „Янчова поляна” - №510.1181
 80. Местност „Янчова поляна” - №510.1180
 81. Местност „Янчова поляна” - №510.36
 82. Местност „Доброгледски лозя” - №501.259
 83. Местност „Вълчан чешма” - №509.2180
 84. Местност „Вълчан чешма” - №509.2179
 85. Местност „Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.33
 86. Местност „Янчова поляна” - №510.1294
 87. Местност „Янчова поляна” - №510.1035
 88. Местност „Лозите\\" - №501.726
 89. Местност „Янчова поляна” - №510.1206
 90. Местност „Янчова поляна” - №510.1174
 91. Местност „Старите лозя” - №500.91
 92. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.600
 93. Местност „Янчова поляна” - №510.308
 94. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.329
 95. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.83
 96. Местност „Старите лозя” - №500.377 и 378
 97. Местност „Янчова поляна” - №510.623
 98. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.718
 99. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.185
 100. Местност „Вълчан чешма” - №505.2159
 101. Местност „Сухата чешма\\" - №504.408
 102. Местност „Янчова поляна” - №510.366
 103. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.77
 104. Местност „Янчова поляна” - №510.1278
 105. Местност „Янчова поляна” - №510.1252
 106. Местност „Янчова поляна” - №510.1219
 107. Местност „Старите лозя” - № 500.395
 108. Местност „Янчова поляна” - №510.1214
 109. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.614
 110. Местност „Кум тепе” - № 501.1580
 111. Местност „Янчова поляна” - №510.1302
 112. Местност „Янчова поляна” - №510.1149
 113. Местност „Лозите\\" - №501.285
 114. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.112
 115. Местност „Кум тепе” - №№ 501.1353, 501.1393 и 501.1642
 116. Местност „Старите лозя” - №32278.500.364
 117. Местност „Вълчан чешма” - №507.2058
 118. Местност „Вълчан чешма” - №507-2058-509-2068-2088-2191
 119. Местност „Янчова поляна” - №510.631
 120. Местност „Янчова поляна” - №510.1299 и 510.1301
 121. Местност „Янчова поляна” - №510.1117, №510.1114
 122. Местност ”Припешки тераси \\" - №10.214
 123. Местност „Черноморска панорама” - №510.396
 124. Местност „Янчова поляна” - №510.259 - Текуща страница
 125. Местност „Янчова поляна” - №510.1197, №510.1119, №510.1120, №510.1123, №510.1121, №510.1348
 126. Местност „Янчова поляна” - №510.1166, №510.1187
 127. Местност „Старите лозя” - № 500.373
 128. Местност „Сухата чешма\\" - №504.761
 129. Местност „Янчова поляна” - №510.1108
 130. Местност „Янчова поляна” - №510.1058
 131. Местност ”Припешки тераси \\" - №№, 10.220, 10.221, 10.222, 10.229, 10.257, 10.260 и 10.261
 132. Местност „Янчова поляна” - №510.1205
 133. Местност „Янчова поляна” - №510.263
 134. Местност „Вълчан чешма” - №509.1877
 135. Местност „Лозите\\" - №501.128
 136. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.3138
 137. Местност „Янчова поляна” - №510.395
 138. Местност „Терасите\\" - №100.1516
 139. Местност „Лозите\\" - №501.88, №501.117,№501.685,№501.686, №501.689
 140. Местност „Янчова поляна” - №510.1104, №510.1188
 141. Местност „Над асфалта” - №103.1610,№103.1612
 142. Местност „Ментеше” - №49.558, №49.559
 143. Местност „Черноморска панорама” - №510.3115, 510.390, 510.218, 510.219 и 510.392
 144. Местност „Старите лозя” - №500.454
 145. Местност „Старите лозя” - №500.36
 146. Местност „Старите лозя” - № 500.370
 147. Местност ”Припешки тераси \\" - №№10.95, 10.220 и 10.221
 148. Местност „Черноморска панорама” - №510.718
 149. Местност „Терасите\\" - №100.1547
 150. Местност „Студен кладенец” - №503.121
 151. Местност „Черноморска панорама” - №600.123
 152. Местност „Черноморска панорама” - №600.122
 153. Местност „Янчова поляна” - №510.1120, №510.1124
 154. Местност „Янчова поляна” - №510.1003
 155. Местност „Янчова поляна” - №510.1002
 156. Местност „Янчова поляна” - №510.366
 157. Местност „Кум тепе” - № 501.1716, № 501.2305
 158. Местност „Янчова поляна” - №510.1244
 159. Местност „Янчова поляна” - №510.1179
 160. Местност „Янчова поляна” - №510.558
 161. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.386
 162. Местност „Вълчан чешма” - №509.2092
 163. Местност „Терасите\\" - №100.1517
 164. Местност „Терасите\\" - №100.1509,№100.1510, №100.1523, №100.1525, №100.1570, №100.1588
 165. Местност „Янчова поляна” - №510.1294
 166. Местност „Янчова поляна” - №510.1035
 167. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.1630
 168. Местност „Янчова поляна” - №510.1093
 169. Местност „Янчова поляна” - №510.1048
 170. Местност „Вълчан чешма” - №509.1731
 171. Местност „Лозите\\" - №501.263
 172. Местност „Сухата чешма\\" - № 504.1119
 173. Местност „Сухата чешма\\" - №504.460
 174. Местност „Сухата чешма\\" - № 504.1045, № 504.1047, № 504.1044
 175. Местност „Калето"
 176. Местност „Калето\\" - №102.1565
 177. Местност „Сухата чешма\\" - №504.395
 178. Местност „Янчова поляна” - №510.1268
 179. Местност „Янчова поляна” - №510.1105
 180. Местност „Янчова поляна” - №510.1043
 181. Местност „Вълчан чешма” - №509.2178
 182. Местност „Вълчан чешма” - №509.2063
 183. Местност „Лозите\\" - №501.88
 184. Местност „Терасите\\" - №100.1551
 185. Местност „Терасите\\" - № 100.1535
 186. Местност „Янчова поляна” - №510.586
 187. Местност „Янчова поляна” - №510.263
 188. Местност „Янчова поляна” - №510.259
 189. Местност „Янчова поляна” - №510.289
 190. Местност „Вълчан чешма” - №509.2060,№509.2173
 191. Местност „Янчова поляна” - № 510.1181
 192. Местност „Янчова поляна” - №№ 510.1171 и 510.415
 193. Местност „Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.36
 194. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.566
 195. Местност „Над асфалта” - №103.1613
 196. Местност „Сухата чешма\\" - 504.1175
 197. Местност „Янчова поляна” - №510.297
 198. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.118
 199. Местност „Янчова поляна” - №510.1047
 200. Местност „Терасите\\" - №100.1517
 201. Местност „Лозите\\" - №501.155
 202. Местност „Янчова поляна” - №510.1280
 203. Местност „Янчова поляна” - №510.1250
 204. Местност „Янчова поляна” - №510.1060, №510.1098, №510.1247
 205. Местност „Янчова поляна” - №510.1271
 206. Местност „Янчова поляна” - №510.1265
 207. Местност „Янчова поляна” - №510.1263
 208. Местност „Янчова поляна” - №510.1223
 209. Местност „Янчова поляна” -№510.1216
 210. Местност „Янчова поляна” - №510.1215
 211. Местност „Янчова поляна”
 212. Местност „Янчова поляна” - №510.1204
 213. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - № 510.718
 214. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №№ 510.3115, 510.218, 510.219 и 510.392
 215. Местност „Терасите\\" - №100.1515
 216. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.90
 217. Местност „Лозите\\" - №501.630
 218. Местност „Лозите\\" - №37099.501.628
 219. Местност „Вълчан чешма” - №501.1844
 220. Местност „Старите лозя” - № 500.337
 221. Местност „Терасите\\" - № 100.1573
 222. Местност „Старите лозя” - №500.450
 223. Местност „Ментеше” - №№ 49.204 и 49.205
 224. Местност „Сухата чешма\\" - №504.197
 225. Местност „Сухата чешма\\" - №504.196
 226. Съобщение - Одобрени планове на новообразуваните имоти съгласно съдебни решения
 227. Местност „Кум тепе” - №501.2304
 228. Местност „Янчова поляна” - №510.1172
 229. Местност „Янчова поляна” - №510.1064
 230. Местност „Янчова поляна” - № №510.1019 и 1234
 231. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - № 510.1630
 232. Местност „Янчова поляна” - №510.635
 233. Местност „Сухата чешма\\" - №504.446
 234. Местност „Старите лозя” - №500.202
 235. Местност „Старите лозя” - № 500.445
 236. Местност „Вълчан чешма” - № 508.2166
 237. Местност „Над асфалта” - №103.92
 238. Местност „Старите лозя” - №500.572
 239. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.3192
 240. Местност „Лозите\\" - №501.746
 241. Местност „Над асфалта” - №№103.73,103.74, 103.75 и 103.1621
 242. Местност „Лозите\\" - №501.56
 243. Местност „Старите лозя” - №500.445
 244. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.3223, №510.3189
 245. Местност „Сухата чешма\\" - №504.806
 246. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.632
 247. Местност „Старите лозя” - №500.310; №500.414
 248. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.526
 249. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.215
 250. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.90
 251. Обявление - местностите „Кара тепе”, „ До село / Мицкова нива” и „ До стрелбището”
 252. Местност „Сухата чешма\\" - 504.1130
 253. Местност „Лозите\\" - №501.654
 254. Местност „Старите лозя” - №500.313
 255. Местност „Студен кладенец” - № 503.119
 256. Местност „Кум тепе” - №№ 501.1658 и 501.1657
 257. Местност „Терасите\\" - №100.1519
 258. Местност „Терасите\\" - №100.1511, №100.1522
 259. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.3229
 260. Местност „Старите лозя” - №500.41
 261. Местност „Студен кладенец” - №№ 503.121 и 503.156
 262. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.508
 263. Местност „Сухата чешма\\" - №504.302
 264. Местност „Студен кладенец” - №503.125
 265. Местност „Студен кладенец”
 266. Местност „Вълчан чешма” - №508.2166
 267. Местност „Старите лозя” - №500.518; №500.517
 268. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.736
 269. Местност „Сухата чешма\\" - №504.410
 270. Местност „Старите лозя” - № 79.553; № 79.607
 271. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.443; №510.3124
 272. Местност „Лозите\\" - №501.242
 273. Местност „Лозите\\" - №№501.117, 501.686, 501.88, 501.689 и 501.685
 274. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.3224
 275. Местност „Старите лозя” - №500.445
 276. Местност „Припешки тераси” - №№ 10.95, 10.220 и 10.221
 277. Местност „Сухата чешма\\" - №504.737
 278. Местност „Лозите\\" - №503.21
 279. Местност „Лозите\\" - №501.124
 280. Местност „Над асфалта” - №103.1620
 281. Местност „Ментеше” - №49.21
 282. Местност „Панорама-I-II-III” - 506.362, 506.369
 283. Местност „Терасите\\" - №100.1512,№100.1520
 284. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.554
 285. Местност „Терасите\\" - № 100.1547
 286. Местност „Сухата чешма\\" - №504.396
 287. Местност „Кум тепе”
 288. Местност „Кум тепе” - №501.1594
 289. Местност „Сухата чешма\\" - №504.776
 290. Местност „Сухата чешма
 291. Местност „Ментеше” - №49.614
 292. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.706
 293. Местност „Ментеше”
 294. Местност „Лозите\\" - №37099.501.628
 295. Местност „Припешки тераси”
 296. Местност „Ментеше” - №49.556
 297. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.753
 298. Местност „Вълчан чешма” - №501.1731
 299. Местност „Вълчан чешма” - №508.2124,№508.2168
 300. Местност „Сухата чешма\\" - №504.382
 301. Местност „Сухата чешма\\" - №504.797
 302. Заповед №РД-15-7706-320/ 09.06.2015 г.
 303. Местност „Черноморска панорама” - №510.3192
 304. Mестност „Лозите\\" -№№501.117, 501.686, 501.88, 501.689 и 501.685
 305. Mестност „Лозите\\" - №501.746
 306. Mестност „Старите лозя” - № 500.202
 307. Местност „Над асфалта”
 308. Местност „Вълчан чешма”
 309. Местност „Панорама-I-II-III”
 310. Местност „Старите лозя”
 311. Местност „Черноморска панорама\\" / „Перчемлията” /
 312. Местност „Старите лозя” - №500.127
 313. Местност „Терасите"
 314. Местност „Панорама-I-II-III” - №506.408
 315. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.3115
 316. Местност „Вълчан чешма” - №508.2173
 317. Местност „Черноморска панорама” / „Перчемлията” - №510.451
 318. Местност „Лозите"
 319. Местност „Студен кладенец” - №502.26
 320. Местност „Янчова поляна” - №510.623

Търсене