Проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце“
/assets/proekt logo/2016/proekt neli 2016.jpg


На 4 май  2016 г. община Аксаково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика за финансиране на проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце“ по BG05M9OP001-1.002 „Активни” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд  съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициатива за младежка заетост.  Общата цел на проекта е Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта на територията на община Аксаково. Специфична цели , които си е поставил са: 1. Информиране и мотивиране на идентифицираните младежи за повишаване на образованието и професионална реализация.  2.            Активиране на идентифицираните младежи към устойчиво интегриране на пазара на труда, чрез предоставяне на възможности за трудова заетост. Проекта е насочен към младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта на територията на община Аксаково. В рамките на проекта ще бъде проведена информационна кампания, организирана младежка трудова борса, създаден сайт „Младежка трудова борса-община Аксаково“ за идентифициране и насърчаване към активно поведение за устойчиво интегриране към пазара на труда или повишаване на образованието на минимум 80 младежи от целевата група. Възможност за мотивационно и професионално обучение ще получат 60 младежи, а на минимум 50 от тях ще бъде предоставена субсидирана заетостОбщина Аксаково стартира идентифицирането на младежи от 15 до 29 г. по проект "Твоето бъдеще е в твоите ръце"

 

Ако сте лице до 29 години,
Ако не учите,
Ако не работите,
Ако не сте регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца;
Ако искате да вземете живота си в своите ръце

Вижте нашето предложение!Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.