Проект - "Социални услуги на едно гише"На 2  ноември  2017 г. община Аксаково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика за финансиране на проект „Ние сме и ще бъдем Активни“ по № BG05M9OP001-2.005-0002-С01 по процедура BG05M9OP001-2.005 – «Активно включване», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»,  съфинансирана от Европейския социален фонд, който стартира изпълнението си от  1 май 2017 г.

Основна цел на проекта е  изграждане на административен капацитет на служителите в община Аксаково чрез въвеждане на социални иновации, изучаване добри практики, изграждане на специфични умения за партньорство в областта на социалното включване и борбата с бедността, равните възможности и недискриминация и условията на труд;

Специфична цел 1: Повишаване знанията, уменията и компетентностите на служители в община Аксаково предоставящи социални услуги и заинтерисованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество;

Специфична цел 2: Въвеждане на иновативни практики за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъп до тях.

Проектното предложение ще допринесе за повишаване  на административен капацитет на служителите в община Аксаково чрез въвеждане на социалната иновация „Социални услуги на едно гише“, изучаване добри практики на интегрирани социални услуги от три държави членки на Европейския съюз, изграждането на специфични умения за партньорство чрез работните посещения в други европейски държави, провеждането на международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване”, както и включване на партньори в създадени партньорски мрежи за обмен на добри практики. Проектното предложение предвижда оценка на постигнатите резултати и създаване на възможности за мултиплициране на резултатите чрез разпространението на Наръчник „Социални услуги на едно гише“ и публикуване на информация в създадени партньорски мрежи.

Проектното предложение ще реализира иновативен модел за предоставяне на социални услуги на едно гише.Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.