Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково

Проект за Дневен ред за LIV-та сесия на ОбС - Аксаково - 24.09.2019г.
18.09.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам LIV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 24.09.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния         ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-350/03.09.2019г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-359/12.09.2019г., относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-353/04.09.2019г., относно: Програма за опазване на околната среда на община Аксаково за периода 2017-2020г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-352/03.09.2019г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за...

Проект за Дневен ред за LIII-та сесия на ОбС - Аксаково - 22.08.2019г.
16.08.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам LIII-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 22.08.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния         ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-303/05.08.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на "АМЦСМП-Аксаково" ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първо пулогодие на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.06.2019г.. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-299/02.08.2019г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.06.2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-309/06.08.2019г., относно:...

Проект за Дневен ред за LII-ра сесия на ОбС - Аксаково - 25.07.2019
18.07.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам LII-ра сесия на Общински съвет - Аксаково на 25.07.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-272/11.07.2019г., относно: Кандидатстване за финансиране по Мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 „Екологична и устойчива рибарска област” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 - мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-268/05.07.2019г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св....

Проект за Дневен ред за LI-ва сесия на ОбС - Аксаково - 18.06.2019г
13.06.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам LI-ва сесия на Общински съвет - Аксаково на 18.06.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-208/29.05.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Провеждане на процедура по пряко договаряне от Управителя на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД за отдаване под наем на лекарски и дентални кабинети. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-222/07.06.2019г. относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-232/12.06.2019г. относно: Издаване на запис на заповед от община Аксаково в полза на Министерство...

Проект за Дневен ред за L-та сесия на ОбС - Аксаково - 28.05.2019г.
22.05.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам L-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.05.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-189/14.05.2019г., относно: Получените командировъчни пари за първото тримесечие на  2019 г. от Председателят на Общински съвет – Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-193/15.05.2019г. относно: Получените командировъчни пари за четвъртото тримесечие на  2018 г. от Кмета на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-195/15.05.2019г. относно: Получените командировъчни пари за първото тримесечие на  2019 г. от Кмета на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-194/15.05.2019г. относно:...

Проект за Дневен ред за XLVIII-ма сесия сесия на ОбС - Аксаково - 23.04.2019г.
18.04.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLIX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 23.04.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния         ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-164/16.04.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП-Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първото тримесечие на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.03.2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-158/10.04.2019г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-159/10.04.2019г., относно: Годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Аксаково за 2017г....

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.