Местност „Старите лозя”

Местност „Старите лозя” - №500.626
27.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ             Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г.),  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стоян Георгиев Иванов (като собственици на стар имот №519 по ПКП) и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно част от новообразуван  имот №500.626,  по ПНИ...

Местност „Старите лозя” - №500.440
27.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ             Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г.),  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стоян Георгиев Иванов (като собственици на стар имот №519 по ПКП) и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно част от новообразуван  имот №500.440,  по ПНИ...

Местност „Старите лозя” - № 500.381
28.09.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс  (в сила от 10.10.2019 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по реда на §30, ал.2 от ПЗР към ПМС №121/1997г. за ИД на ППЗСПЗЗ за новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Георги Ангелов и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР...

Местност „Старите лозя” - №500.48
25.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (в сила от 10.10.2019 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г.),  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на: Георги Георгиев, всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка със заявление с вх.№УТ 53.4-23/12.11.2020 г., подадено за изменение на план на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Старите лозя“, землище гр.Игнатиево, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областен управител на област Варна, в частта за новообразуван имот №500.48 е издадена заповед №52/10.07.2020 г. на Кмета на община...

Местност „Старите лозя” - №500.345
07.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Тодор  Янев(като собственици на стар имот №431 по ПКП) и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно новообразуван  имот №500.345,  по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище гр. Игнатиево, община...

Местност „Старите лозя” - №79.528, №79.529, №79.530, №79.531. №79.597
15.06.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс  (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти(ПНИ) на местност „Старите лозя”, КР 79, землище с. Слънчево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стоян Димитров Гайдов(записани като собственици на стари имоти №№235, 340 и 373 по ПКП) и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно: - новообразуван имот с...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.