Местност „Старите лозя”


27.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г.),  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Димитър Желязков...

08.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково. Уведомяват се Кичка...

27.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ             Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г.),  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стоян Георгиев...

27.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ             Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г.),  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стоян Георгиев...

28.09.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс  (в сила от 10.10.2019 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по реда на §30, ал.2 от ПЗР към ПМС №121/1997г. за ИД на ППЗСПЗЗ за новообразуван имот по плана на...

25.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (в сила от 10.10.2019 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г.),  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на: Георги Георгиев, всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка със заявление с вх.№УТ 53.4-23/12.11.2020 г., подадено за изменение на план на...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития