Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Общинска администрация Аксаково, област Варна, предупреждава всички собственици на имоти, находящи се в участъка под спирка „Кипарис” - вилна зона Кранево, както и техните гости, за силно активизиране на свлачищни процеси.


Движението на моторни превозни средства в района е строго забранено!


При движение по обслужващите пътища в района гражданите следва да бъдат бдителни заради образувалите се големи пукнатини, в които могат да пропаднат.


Обитаването на съществуващите в района сгради е опасно и рисковано!27.02.2015г.

Общинска администрация Аксаково


 1. Основна рубрика: Заповеди
 2. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021
 3. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 4. Пасища, мери и ливади 2021
 5. Обявление - Пасища и мери
 6. 4
 7. 3
 8. 2
 9. 60
 10. 59
 11. 58
 12. 57
 13. 56
 14. 54
 15. 55
 16. 52
 17. -2-
 18. Заповед
 19. 51
 20. 50
 21. Обявление за имот 506.324-326-327
 22. Обявление за имот 501.1506
 23. 409
 24. 121
 25. 49
 26. 43
 27. 35
 28. 33
 29. 28
 30. 27
 31. 26
 32. 25
 33. 24
 34. 21
 35. 1
 36. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 37. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 38. Наредба
 39. Обявление за имот 506.314
 40. 7
 41. 6
 42. 63
 43. 62
 44. 61
 45. Обявление за имот 506.15
 46. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 47. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 48. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 49. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 50. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 51. 5
 52. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 53. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 54. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 55. „Янчова поляна
 56. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 57. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 58. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 59. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 60. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 61. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 62. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 65. съобщение ДВ Вълчан чешма
 66. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 67. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 68. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 69. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 70. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 71. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 74. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 75. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 81. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 82. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 85. Трета страница
 86. Втора страница
 87. Трета
 88. Втора
 89. _-3-_
 90. -3-
 91. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 92. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 93. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 94. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 96. Преместваеми обекти и РИЕ
 97. Пасища, мери и ливади 2020
 98. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 99. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 100. Търг с тайно наддаване 2019
 101. Открит конкурс - 2019
 102. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 103. Обява - Прием на войници 2019г.
 104. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 105. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 106. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 107. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 108. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 109. Открит конкурс - 2020
 110. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 111. Открит конкурс - местно 2017
 112. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 113. Пасища, мери и ливади 2019
 114. Обява за подбор
 115. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 116. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 117. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 118. Открит конкурс - местно 2018
 119. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 120. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 121. Заповеди на министъра на отбраната
 122. Пасища, мери и ливади 2018
 123. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 124. Проект „Приеми ме 2015“
 125. Пасища, мери и ливади
 126. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 127. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 128. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 129. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 130. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 131. 12121
 132. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 133. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 134. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 135. Обръщение пожарна безопасност
 136. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 137. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 138. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 139. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 140. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 141. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 142. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 143. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 144. Заповед 391
 145. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 146. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 147. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 148. Dolishte
 149. Уведомление
 150. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 151. СЪОБЩЕНИЕ
 152. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 153. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 154. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 155. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 156. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 157. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 158. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 159. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 160. Уведомление - Марийка Димова Николова
 161. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 162. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 163. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 164. Заповед №697 от 20.09.2013г
 165. Заповед №696 от 20.09.2013г
 166. Заповед №676 от 13.09.2013г
 167. Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“
 168. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 169. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 170. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 171. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 172. местност „Лозите" - №501.107
 173. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 174. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 175. местност „Лозите" - №501.96
 176. местност „Лозите" - №501.296
 177. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 178. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 179. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 180. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 181. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 182. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 183. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 184. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 185. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 186. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 187. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 188. Заповед 813
 189. Заповед 812
 190. Заповед 811
 191. Заповеди №810
 192. Заповеди № 809
 193. Заповед 814
 194. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 195. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 196. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 197. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 198. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 199. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 200. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 201. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 202. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 203. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 204. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 205. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 206. Проект „И аз имам семейство”
 207. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 208. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 209. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 210. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 211. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 212. Активизирано свлачище
 213. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 214. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 215. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 216. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 217. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития