Проект „Приеми ме 2015“

Община Аксаково е една от 82-те общини партньори на Агенцията в изпълнение на сключен между Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане /АСП/ договор BG05M9OP001-2.002-0132-C01 – „Приеми ме 2015“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На 31.12.2015г. приключи изпълнението на дейностите по Проект ”И аз имам семейство” /ОП”РЧР”2007-2013г./ С цел осигуряване приемственост на социалната услуга ”Приемна грижа” в новия програмен период /2014 -2020г./, на 11 декември 2015 година Кметът на Общината инж. Атанас Стоилов подписа Споразумение за партньорство между Община Аксаково и Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми ме ‘2015“.

Проектните дейности ще се изпълняват при прилагането на иновативен модел на взаимодействие по отношение на планиране, управление и предоставяне на услугата, с оглед осигуряване на приемственост между постигнатите резултати по предходната схема „Приеми ме“ и по целесъобразност на следващите стъпки за постигане на настоящите цели.

Обща цел: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи.

Специфични цели:

  • Да се продължи и надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.
  • Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
  • Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3­ годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
  • Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство; по ­- голяма сигурност и ефективност на работещите.

 

Срокът за реализиране на проекта е 32 месеца. Настоящата операция допълва и надгражда операция „Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 2007-2013 г. Насочена е към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа“ и затвърждава предоставянето и на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Иновативният елемент по отношение на подкрепата е насочен към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца жертва на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към повишаване качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Специален фокус ще се постави върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.

Утвърдените и сега действащи приемни родители в рамките на проект „И аз имам семейство“, който приключи на 31.12.2015 г. преминаха по новия проект „Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства, не допускане на възможност за прекратяване на настаняването им и попадането им обратно в специализирани институции за деца.

В момента на територията на Община Аксаково са настанени 22 деца в 17 приемни семейства.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.